Offisielt frå statsrådet 10. februar 2017

I statsråd i dag er det gjeve 56 utvinningsløyve i dei mest utforska områda på den norske kontinentalsokkelen.

Statsråd vart halde på Oslo slott 10. februar 2017. Følgjande vedtak vert gjort kjende:
(Lenkjer til proposisjonar og meldingar vert som regel aktive kl. 11.45).

1. Proposisjonar og meldingar

Statsministerens kontor
Meld. St. 17 (2016-2017)
Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2015-2016 

Utanriksdepartementet
Prop. 55 S (2016-2017)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 166/2016 av 23. september 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/262 om fastsettelse av regler for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen)
(Nyheitssak

Samferdselsdepartementet
Prop. 56 S (2016-2017)
Finansiering av prosjektet fv 17 / fv 720 Dyrstad – Sprova – Malm i Nord-Trøndelag, justert innkrevjingsopplegg E16 Kongsvinger – Slomarka og auka kostnadsramme E6 Helgeland nord
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og ikraftsetjingar

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 9. februar 2017 til lov om endringer i finansforetaksloven (overdragelse av forsikringsportefølje ved offentlig administrasjon mv.).
Lovvedtak 51 (2016-2017)  Lov nr. 4 

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2016 til lov om endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger).
Lovvedtak 26 (2016-2017)  Lov nr. 5 

Sanksjon av Stortingets vedtak 31. januar 2017 til lov om endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet).
Lovvedtak 50 (2016-2017)  Lov nr. 6

Delt ikraftsetting av endringsloven. Loven trer i kraft fra 1. september 2017 med unntak av romertall I § 1-7 tredje ledd og romertall II, som trer i kraft 1. juli 2017.

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Midlertidig forskrift om unntak fra klagerett etter forvaltningsloven § 28 for vedtak etter oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal, fastsettes. 

Samferdselsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift av 2. juni 1960 nr. 1 i medhold av oreigningslovens § 5 om rett til å gjøre vedtak om eller gi samtykke til eiendomsinngrep, fastsettes. 

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Khartoum, Bård Hopland, tillike til ambassadør i Bangui, Den sentralafrikanske republikk. 

Utnevning av avdelingsdirektør Rut Krüger Giverin til ambassadør i Mexico, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Utnevning av underdirektør Rasmus Gedde-Dahl til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Forsvarsdepartementet
Utnevning av underdirektør Johan Wroldsen til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av assisterende arbeids- og tjenestedirektør Lisbeth Fransplass til ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 
(Nyheitssak)

Forlenget midlertidig beskikkelse av assisterende sjef for Politihøgskolen Nina Skarpenes som sjef for Politihøgskolen inntil videre, dog ikke utover 13. juni 2017. 

Samferdselsdepartementet
Åremålsbeskikkelse for 6 år av partner Lars Egil de Lange Kobberstad som luftfartsdirektør, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak

5. Andre saker

Olje- og energidepartementet
Offerdal Kraftverk AS gis tillatelse til bygging av Øvre og Nedre Offerdal kraftverk med tilhørende elektriske anlegg i Årdal kommune.
(Nyheitssak

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel under «tildeling i forhåndsdefinerte områder 2016».