Prop. 55 S (2016–2017)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 166/2016 av 23. september 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/262 om fastsettelse av regler for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen)

EUs hestepassforordning tas inn i EØS-avtalen Regjeringen vil legge frem en proposisjon om samtykke til å innlemme nye regler som skal bidra til en sikrere identifisering av hest i EØS-avtalen. Dette vil igjen bidra til å sikre mattryggheten. EUs hestepassforordning er en revisjon av eksisterende regelverk og er et av tiltakene som er iverksatt i EU for å bidra til å sikre mattryggheten i kjølvannet av "hestekjøttskandalen" vinteren 2013 der det ble oppdaget hestekjøtt og legemiddelrester i næringsmidler. Forordningen skal bidra til en sikrere identifisering av hest. Den største endringen for Norge er kravet om opprettelse av et sentralt nasjonalt hesteregister der opplysninger om alle hester som holdes permanent i Norge skal samles. Det blir også en innskjerping av krav til passutstedende organer. Mattilsynet vil fortsatt ha tilsynsansvar overfor de passutstedende organene som finnes i Norge.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget