Offisielt frå statsrådet 10. november 2020

I statsrådet i dag vart det mellom anna fremja forslag om ei mellombels tilskotordning for føretak med stort fall i omsetnad i samband med koronaviruset.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 10. november 2020. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021)
For budsjettåret 2021
Endring av Prop. 1 S (2020-2021)
Statsbudsjettet 2021 (Saldering)
(Nyheitssak)

Prop. 1 LS Tillegg 1 (2020-2021)
For budsjettåret 2021
Endring av Prop. 1 LS (2020-2021)
Skatter, avgifter og toll 2021

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 31 L (2020-2021)
Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Forsvarsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 19. juni 2020 nr. 77 om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven). Loven trer i kraft 1. januar 2021, med unntak av kapittel 7 og 8.
(Nyheitssak)

I overgangsregler om behandling av personopplysninger, fastsatt ved kongelig resolusjon 15. juni 2018 nr. 877, oppheves § 1 bokstav c med virkning fra 1. januar 2021. (Sjå pkt. 3 Forskrifter)

3. Forskrifter

Forsvarsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om oppheving av kongelig resolusjon om Etterretningstjenesten.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)