Offisielt frå statsrådet 13. mars 2009

I statsrådet i dag vart St.meld. nr. 16 (2008-2009) - Nasjonal transportplan 2010-2019 behandla.

Statsråd vart halde på Oslo slott 13. mars 2009. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.meld. nr. 15 (2008-2009)
Interesser, ansvar og muligheter
Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk
(Pressemelding)

Finansdepartementet

St.prp. nr. 47 (2008-2009)
Om fullmakt til å stille statsgaranti for lån fra Norges Bank til Seðlabanki Islands

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 46 (2008-2009)
Pensjonar frå statskassa

Kultur- og kyrkjedepartementet

St.meld. nr. 18 (2008-2009)
NRK-plakaten  - dekning av valg
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

St.meld. nr. 16 (2008-2009)
Nasjonal transportplan 2010-2019
(Pressemelding)

St.meld. nr. 17 (2008-2009)
Om Oslopakke 3 trinn 2
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet

Ikraftsetting av del II av lov 30. januar 2009 nr. 7 om endringar i straffeprosessloven mv. (tingretten si handsaming av saker om ikkje vedtekne førelegg mv.). Lovens del II trer i kraft 1. juli 2009.

3.      Delegasjon av myndigheit

Olje- og energidepartementet

Kongens myndighet etter lov 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og underøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster §§ 2 annet ledd og 3 delegeres til

- Olje- og energidepartementet for så vidt gjelder leting, utbygging og drift av undersjøiske geologiske formasjoner med henblikk på transport og lagring av CO2 og utnyttelse av slike formasjoner for lagring av CO2

- Arbeids- og inkluderingsdepartementet for så vidt gjelder sikkerhet med henblikk på transport og lagring av CO2 i undersjøiske geologiske formasjoner på kontinentalsokkelen.

4.      Klagesaker m.m.

Landbruks- og matdepartementet

Erling Gresseths klage over Landbruks- og matdepartementets vedtak av 8. desember 2008 om ikke å odelsfrigjøre Ulstad Vestre gnr. 275 bnr 3 i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke, tas ikke til følge.

5.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Carl Schiøtz Wibye utnevnes til ambassadør i Riyadh, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Lars Brambani utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Departementskonstituert underdirektør Vegard Sørebø utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Silje Gamstøbakk utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Til toppen