Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 13. februar 2015

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ein proposisjon om endringar i alkohollova. Regjeringa føreslår nasjonale reglar for korleis kommunane skal reagere overfor serveringsstader som bryt alkohollova.

Statsråd vart halde på Oslo slott 13. februar 2015. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 58 L (2014-2015)
Endringer i alkoholloven
(normerte regler for inndragning av bevilling)
(Pressemelding)

Prop. 59 L (2014-2015)
Endringer i folketrygdloven (henvisning fra psykolog)
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 60 L (2014-2015)
Endringer i lov om utdanningsstøtte
(behovsprøving, innhenting av opplysninger)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Sanksjon av Stortingets vedtak 10. februar 2015 til lov om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven)
Lovvedtak 39 (2014-2015). Lov nr. 9.
Loven trer i kraft fra 1. mars 2015.
Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. februar 2015 til lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget.
Lovvedtak 38 (2014-2015). Lov nr. 10.

Klima- og miljødepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 10. februar 2015 til midlertidig lov om endringer i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag.
Lovvedtak 40 (2014-2015). Lov nr. 11.

3. Forskrifter

Forsvarsdepartementet
Fastsetting av forskrift om militær luftfartsmyndighet.

4. Styrer, utval

Justis- og beredskapsdepartementet
Gjenoppnevning av lagdommer Randi Grøndalen som medlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. mars 2015 til og med 31. desember 2017.

5. Utnemningar m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forlenget konstitusjon av seksjonssjef Gro Smogeli som visepolitimester i Oslo politidistrikt fra 3. februar 2015 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Divisjonsdirektør Vincent Fleischer utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Statsministerens kontor
Statsråd Elisabeth Aspaker overtar styret av Kunnskapsdepartementet, i tillegg til det ansvarsområdet hun i dag har i Nærings- og fiskeridepartementet, i den tid statsråd Torbjørn Røe Isaksen avvikler foreldrepermisjon.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Inngåelse av luftfartsavtale mellom Norge og Malaysia og omforent memorandum vedrørende SAS-samarbeidet.

Inngåelse av avtale mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige om samarbeid på forsvarsmateriellområdet.

Seniorrådgiver Marianne Loe oppnevnes som Ambassadør i særlig oppdrag som forhandlingsleder for forhandlinger i FN 3. februar – 27. september 2015 om nye globale bærekraftsmål og en ny global utviklingsagenda for perioden 2015 – 2030. 

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Erna Solbergs ektefelle Sindre Finnes ved deres reise til Falun 27. – 28. februar 2015.

Olje- og energidepartementet
Øst-Telemarkens Brukseierforening gis fornyet tillatelse for tilleggsregulering av Møsvatn i Tinn og Vinje kommuner.
(Pressemelding)

Dalane Kraft AS gis tillatelse til å bygge Frøytlog kraftverk og til regulering av Linborgvatnet, Orrestadvatnet og Botnavatnet i Sokndal kommune.
(Pressemelding)

Gravdalen Kraftverk AS gis tillatelser til bygging av Gravdalen kraftverk og erverv av fallrettigheter i Lærdalsvassdraget samt anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse til å bygge, eie og drive 66 kV kraftledning fra Gravdalen kraftverk til Stuvane kraftverk med tilhørende anlegg i Lærdal.
(Pressemelding)

Til toppen