Prop. 58 L (2014-2015)

Endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i alkoholloven. Det foreslås å gi en ny bestemmelse i alkoholloven § 1-8 som hjemler nye forskriftsbestemmelser om inndragning av bevillinger etter første og annet ledd, herunder saksbehandlingsregler og standardiserte reaksjoner for ulike typer overtredelser. Forslaget innebærer innføring av normerte regler for inndragning av bevilling. Endringene tydeliggjør kommunenes ansvar for å reagere ved brudd på bevillingsvilkårene, og sikrer likebehandling av bevillingshavere.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget