Prop. 58 L (2014-2015)

Endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Helse- og omsorgsdepartementet fremmer med dette forslag til lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven). Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en ny bestemmelse i alkoholloven § 1-8 som hjemler nye forskriftsbestemmelser om «inndragning av bevillinger etter første og annet ledd, herunder saksbehandlingsregler og standardiserte reaksjoner for ulike typer overtredelser». Videre skisseres forskriftsbestemmelser som inneholder normerte regler for inndragning av bevilling ved overtredelse av alkohollovens regler. Endringene tydeliggjør kommunenes ansvar for å reagere ved brudd på bevillingsvilkårene, og sikrer likebehandling av bevillingshavere.

Forslaget innebærer justeringer i bevillingsordningen slik at den i enda større grad enn i dag vil bidra til å redusere problemer knyttet til alkoholbruk.