Prop. 58 L (2014-2015)

Endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Helse- og omsorgsdepartementet

tilrår:

At deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling) i samsvar med et vedlagt forslag.