Prop. 58 L (2014-2015)

Endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling)

Til innholdsfortegnelse

5 Merknader til den foreslåtte lovendringen

Til alkoholloven § 1-8 tredje ledd:

Etter første ledd kan bevillinger inndras dersom visse vilkår er oppfylt. Dagens annet ledd gir retningslinjer for kommunen i den skjønnsmessige vurderingen av hvorvidt et brudd skal føre til inndragning. Dagens tredje ledd fastslår at bevilling kan inndras ved gjentatt narkotikaomsetning og gjentatt diskriminering. Annet ledd oppheves, og tredje ledd blir annet ledd.

Nytt tredje ledd fastslår at departementet i stedet for skjønnsbestemmelsen i dagens annet ledd fastsetter nærmere bestemmelser om inndragning av bevillinger etter første og nytt annet ledd, herunder saksbehandlingsregler og standardiserte reaksjoner for ulike typer overtredelser.

De hørte forskriftsbestemmelsene vil innebære at adgangen til å gi standardiserte reaksjoner benyttes. Dette innebærer et obligatorisk system.