Prop. 58 L (2014-2015)

Endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

I Meld. St. 30 (2011–2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk, ble bevillingssystemet for salg og skjenking av alkoholholdig drikk beskrevet. Det ble gitt en beskrivelse av utfordringer knyttet til bevillingssystemet og mulige tiltak for å redusere problemer knyttet til alkoholkonsum. Konsumet av alkohol er økende og omfanget av skader og problemer knyttet til bruk av alkohol er stort. Ikke minst er det utfordringer knyttet til konsekvenser for andre enn den som konsumerer alkohol.

I meldingen ble det også foretatt en gjennomgang av virkemidler knyttet til bevillingssystemet. Bevillingsordningene bidrar til å redusere forbruket og problemer knyttet til forbruk. Når det gjelder oppfølging av bevillingene, ble det pekt på at det er dokumentert store utfordringer knyttet til overskjenking og salg og skjenking til mindreårige, samtidig som bruk av reaksjoner overfor salgs- og skjenkesteder ligger lavt.

Det er grunn til å tro at kommunene ikke i tilstrekkelig grad tar i bruk inndragning i sin forvaltning av alkoholloven. Tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning viser at det er få kommuner som foretar inndragning sett i sammenheng med antall innrapporterte overtredelser. Mange kommuner har ikke noen etablert inndragningspraksis og tar i liten grad i bruk inndragningsbestemmelsen selv om det foreligger klare brudd på regelverket. Manglende reaksjoner ved overtredelser fører til at useriøse aktører får et konkurransefortrinn på bekostning av de seriøse aktørene. Dette kan ha uheldige konsekvenser for konkurransemessige forhold og kan føre til at bevillingshavere velger å etablere seg i nabokommuner som ikke håndhever regelverket i samme grad.

Det ble i meldingen pekt på at det er nødvendig med en god oppfølging av bevillingene, og det ble drøftet om dette bedre kan sikres dersom det gjøres endringer i rammevilkårene for oppfølging. Det ble på denne bakgrunnen konkludert med at det skulle utarbeides nasjonale krav til kommunenes reaksjon ved brudd på alkoholloven. Forslaget om normerte regler for inndragning av bevilling følger opp en enstemmig innstilling til rusmeldingen, Innst. 207 S (2012–2013). Komiteen støttet i sin innstilling utarbeidelse av nasjonale krav til kommunenes reaksjoner ved brudd på alkoholloven.

Etter forslag fra Helsedirektoratet sendte Helse- og omsorgsdepartementet 8. oktober 2013 et forslag om innføring av normerte regler for inndragning av bevilling ved overtredelse av alkohollovens regler mv. på høring. Forslaget la til grunn innføring av et prikktildelingssystem hvor ulike brudd ble tildelt et visst antall prikker og hvor et gitt antall tildelte prikker i løpet av tre år ville føre til inndragning i minst en uke. En rekke kommuner har på eget initiativ tatt i bruk prikktildelingssystemer i ulike varianter som ledd i håndhevingen av alkoholloven.

Forslaget som ble sendt på høring bestod, i tillegg til forslag om innføring av prikktildelingssystem, av forslag om forskriftsendringer som ville gi økte krav til kontroll, endringer knyttet til kunnskapsprøven og justeringer av bevillingsgebyr. Som oppfølging av disse forslagene ble det vedtatt forskriftsendringer i desember 2014, se forskrift av 8. desember 2014 nr. 1547 om endring av forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. Enkelte av endringene trådte i kraft 1. januar 2015, de øvrige trer i kraft 1. januar 2016.