Offisielt frå statsrådet 13. oktober 2017

I statsråd i dag er det lagt fram ein proposisjon om vidareutvikling av Hæren og Heimevernet.

Statsråd vart halde på Oslo slott 13. oktober 2017. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Meld. St. 4 (2017-2018)
Regulering av pensjoner i 2017 og pensjonisters inntektsforhold

Forsvarsdepartementet
Prop. 2 S (2017-2018)
Videreutviklingen av Hæren og Heimevernet
Landmaktproposisjon
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Ikraftsetting av lov 16. juni 2017 nr. 58 om endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen)1. januar 2018 med overgangsbestemmelser fastsettes.
(Nyheitssak)

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 29. juni 2007 nr. 742 om genetisk masseundersøkelse av nyfødte fastsettes.
(Nyheitssak)

4. Andre saker

Olje- og energidepartementet
SFE Produksjon AS gis tillatelse til å regulere Øvre Bredvatn og til bygging av Bredvatn kraftverk og nødvendige elektriske anlegg i Bremanger kommune.
(Nyheitssak)

Reviderte vilkår for tillatelse til Hålogaland Kraft Produksjon AS for regulering av Skoddebergvatn fastsettes.

Til toppen