Prop. 2 S (2017–2018)

Videreutviklingen av Hæren og Heimevernet Landmaktproposisjon

Regjeringens anbefaling om videreutviklingen av Hæren og Heimevernet baserer seg på beslutningene og rammene fra Stortingets behandling av Innst. 62 S (2016-2017) til Prop. 151 S (2015-2016), «Kampkraft og bærekraft». Landmaktproposisjonen beskriver en rekke tiltak som styrker Hæren og Heimevernets operative evne. Regjeringen prioriterer en styrking av landmakten i nord, og anbefaler å øke Hærens kampkraft med moderne kapasiteter. Det anbefales også flere endringer i førstegangstjenesten og anvendelse av vernepliktige som øker beredskapen og tilgjengeligheten. Regjeringen vil med disse anbefalingene fornye og forsterke vår forsvarsevne.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget