Offisielt frå statsrådet 14. januar 2011

I statsrådet i dag vart det fremja eit forslag for Stortinget om ekstra utbetaling til mottakarar av bustøtte som hjelp til å dekkje høge energiutgifter.

Statsråd vart halde på Oslo slott 14. januar 2011 . Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 62 S (2010-2011)
Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19

Finansdepartementet

Prop. 60 S (2010-2011)
Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Fyrstedømmet Liechtenstein om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 17. desember 2010

Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 61 S (2010-2011)
Ekstra utbetaling til mottakarar av bustøtte som hjelp til å dekkje høge energiutgifter
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 14. desember 2010 til lov om endringar i kommuneloven (møteoffentlegheit).
Lovvedtak 30 (2010-2011). Lov nr. 1.
Endringane i kommuneloven skal gjelde frå 1. juli 2011.

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2010 til lov om endringer i dekningsloven (rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler)
Lovvedtak 38 (2010-2011). Lov nr. 2.

3.      Forskrifter

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 9. februar 2007 nr. 149 om sanksjoner mot Iran.

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring av forskrift av 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare.

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endring i forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool vert fastsett.

4.      Klagesaker m.m.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Klage fra Bjarne Johannessen over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets avslag om innsyn i sak 200601790, dokument 232. Klagen tas ikke til følge.

5.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statssekretær Vidar Ulriksen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Lisbeth Berg-Hansen.

Administrerende direktør og sjefredaktør Hans-Kristian Amundsen utnevnes til statssekretær for statsråd Lisbeth Berg-Hansen. Fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer, gis han avskjed som statssekretær for statsråd Lisbeth Berg-Hansen og tiltrer som statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Khartoum, Jens-Petter Kjemprud, utnevnes tillike til ambassadør i Ndjamena, Republikken Tsjad.

Finansdepartementet

Rådgiver Kyrre Stensnes utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Anders Lande utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Spesialrådgiver Monica Wroldsen utnevnes til avdelingsdirektør i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Konstituert underdirektør Laila Berge utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.      Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Knut Storberget overtar ansvaret for bestyrelsen av Justis- og politidepartementet onsdag 19. januar 2011. Deretter fortsetter statsråd Grete Faremo den midlertidige bestyrelsen av Justis- og politidepartementet fram til og med 31. mars 2011, i tillegg til ansvaret for Forsvarsdepartementet.
(Pressemelding)