Offisielt frå statsrådet 15. september 2017

I statsråd i dag vart det oppnemnd eit utval som skal sjå på rettsleg regulering av IKT-tryggleiksområdet.

Statsråd vart halde på Oslo slott 15. september 2017. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Kulturdepartementet
Prop. 172 L (2016-2017)
Midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening)
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 171 S (2016-2017)
Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet – Tonsvatnet og Bjørgokrysset – Nedre Øydgarden i Oppland
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne- og likestillingsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 31. mars 2017 nr. 13 om endring i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre og lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontor. Lovendringene trer i kraft fra 1. januar 2018, med unntak av endringen i barnelova § 35 som vil tre i kraft på et senere tidspunkt.

Forsvarsdepartementet
Ikraftsetting av lov 16. desember 2016 nr. 92 om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven).

Loven trer i kraft fra 1. november 2017.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven).

Loven trer i kraft fra 1. januar 2018 med unntak av § 9 som trer i kraft 1. juli 2018.
(Nyheitssak)

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) og forskrift 21. desember 2007 nr. 1573 om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse mv. (IHR-forskriften) og opphevelse av forskrift 9. mai 2003 nr. 568 om anvendelsen av lov om strålevern og bruk av stråling på Svalbard og Jan Mayen, fastsettes.

4. Styrer, utval

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av et utvalg som skal utrede rettslig regulering på IKT-sikkerhetsområdet og organisering av tverrsektorielt ansvar, i samsvar med vedlagte liste.

Leder:
Skattedirektør Hans Christian Holte, Oslo

Medlemmer:
Direktør - Cybersikkerhet Terje Wold, Tromsø
Administrerende direktør Håkon Grimstad, Trondheim
Head of Information Security Lillian Røstad, Nesodden
Direktør internett og nye medier Torgeir A. Waterhouse, Oslo
Forskningsleder Marie Moe, Trondheim
Professor Lee A. Bygrave, Oslo
Lagdommer Therese Steen, Oslo
(Nyheitssak)

5. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Elsbeth Sande Tronstad gis avskjed fra sin stilling som statssekretær for statsråd Frank Bakke-Jensen.

Lisbeth Normann gis avskjed fra sin stilling som statssekretær for statsråd Bent Høie.

Tom-Christer Nilsen gis med virkning fra 30. september 2017 avskjed fra sin stilling som statssekretær for statsråd Ketil Solvik-Olsen.

Himanshu Gulati gis med virkning fra 30. september 2017 avskjed fra sin stilling som statssekretær for statsminister Erna Solberg og statsråd Linda Hofstad Helleland.
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Solveig M. Juvkam og seniorrådgiver Rolv Dahl-Jørgensen til underdirektører i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av tingrettsdommer Dag Jodaa til medlem av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for perioden 10. oktober 2017 til 9. oktober 2020.

Klima- og miljødepartementet
Konstitusjon av seksjonsleder Siri Sorteberg som avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet
Inngåelse av avtale mellom Norge og Belize om status for norske styrker på belizisk territorium.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs forberedende tiltak innen forsvarsforskning 2017.

Olje- og energidepartementet
Østfold Energi AS gis tillatelser i forbindelse med erverv av aksjer og fallrettigheter tilknyttet Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune.