Historisk arkiv

Jubileumstrekning til Den Norske Turistforening

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen ønsker i anledning Turistforeningens 150-årsjubileum å tildele 50 prosent av overskuddet fra en enkelt lottotrekning i 2018. Slik vil regjeringen bidra til å videreføre og styrke Turistforeningens arbeid for å legge til rette for friluftsliv og naturopplevelser for hele befolkningen.

- Turistforeningen er Norges største friluftslivsorganisasjon med nesten 300 000 medlemmer, og betyr mye for den høye friluftslivsdeltakelsen i Norge. De tilrettelegger for friluftsliv også for de som ikke er medlemmer, og når derfor veldig mange. 

- Friluftsliv er viktig for aktivitet og folkehelse. Det er ikke hver dag en så stor og viktig organisasjon har 150-årsjubileum. Turistforeningen gjør et viktig arbeid for friluftsliv, fellesskap og bedret folkehelse, og i regjeringen er vi glade for å tildele DNT en del av overskuddet i anledning jubileet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. 

Etter pengespilloven skal overskuddet fra Norsk Tippings spillvirksomhet fordeles først med 6,4 prosent til helse- og rehabiliteringsformål. Deretter fordeles resterende overskudd med 64 prosent til idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund.

Departementets forslag innebærer at det kan avholdes én lottotrekning i 2018 hvor 50 prosent av overskuddet tildeles DNT. Det legges ikke opp til at det skal avholdes noen ekstra trekning, men at overskuddet fra én av de ordinære trekningene fordeles på en annen måte enn ellers: I lovforslaget er det lagt opp til at overskuddet fra den aktuelle lottotrekningen fordeles slik at 50 prosent fordeles til formålene på vanlig måte som foreskrevet i pengespilloven § 10 annet ledd, og 50 prosent utgjør jubileumsgaven til DNT. Hvilken lottotrekning i 2018 endringen skal gjelde vil bli fastsatt i dialog mellom Kulturdepartementet og Norsk Tipping.

En tilsvarende endring ble gjort for å gi en jubileumsgave til Norges Idrettsforbund i 2012.