Offisielt frå statsrådet 16. februar 2018

I statsråd i dag er det lagt fram ein proposisjon om gjennomføring av OPS-prosjektet rv 555 Sotrasambandet i Hordaland med delvis bompengefinansiering.

Statsråd vart halde på Oslo slott 16. februar 2018. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Prop. 40 L (2017-2018)
Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 41 S (2017-2018)
Gjennomføring av rv 555 Sotrasambandet i Hordaland som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 19. desember 2017 nr. 122 om endringer i bidragsinnkrevingsloven m.m. (overføring av innkrevingsoppgaver fra Arbeids- og velferdsetaten til Skatteetaten). Loven trer i kraft 1. april 2018 med unntak av bidragsinnkrevingsloven § 21 første ledd nytt tredje punktum.

Justis- og beredskapsdepartementet
Ikraftsetting av lov 18. desember 2015 nr. 124 om endringer i skadeserstatningsloven mv. (standardisert inntektstaperstatning til barn). Loven trer i kraft 1. mars 2018.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)
(Nyheitssak)

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 4. februar 2005 nr. 80 om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften) fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om standardisert inntektstaperstatning til barn fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)
(Nyheitssak)

Forskrift 14. mars 2003 nr. 294 om Den rettsmedisinske kommisjon oppheves med virkning fra 1. mars 2018.

4. Styrer, utval

Utanriksdepartementet
Nedleggelse av Havretts- og sjøgrenseutvalget ved opphevelse av kongelig resolusjon av 20. april 1979. 

Arbeids- og sosialdepartementet
Oppnevning av særskilte meklere for perioden 1. mars 2018 til 29. februar 2020: 

Lagdommer Bjørn Lillebergen, Bergen
Lagdommer Carl Petter Martinsen, Bergen
Lagdommer Kine Steinsvik, Oslo
Lagdommer Tine Kari Nordengen, Bærum (ny)
Lagdommer Torkjel Nesheim, Bærum
Sorenskriver Geir Engebretsen, Bærum
Tingrettsdommer Richard Saue, Stavanger
Tingrettsdommer Mats Wilhelm Ruland, Oslo
Tingrettsdommer Edvard Os, Bærum (ny)
Advokat Elisabeth Stenwig, Oslo
Nestleder Adele Matheson Mestad, Oslo
Professor Nils-Henrik von der Fehr, Hurdal
Førsteamanuensis Jussi Erik Pedersen, Tromsø
Direktør Anne Cathrine Frøstrup, Ringerike

Fritak av advokat Elisabeth Stenwig fra vervet som fast stedfortreder for riksmekleren.

Oppnevning av lagdommer Kine Steinsvik som fast stedfortreder for riksmekleren fra 16. februar 2018 til 31. august 2019.
(Nyheitssak)

5. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Politisk rådgiver Frida Blomgren utnevnes til statssekretær for statsråd Trine Skei Grande i Kulturdepartementet.
(Nyheitssak)

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Jakarta, Vegard Kaale, tillike til ambassadør i Dili, Øst-Timor.

Utnevning av avdelingsdirektør Hilde Svartdal Lunde til ambassadør i Reykjavik, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Konstitusjon av underdirektør Mette Fjellså Paulsen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Til toppen