Offisielt frå statsrådet 20. april 2007

I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal utrede reaksjoner og tiltak for ungdom mellom 15-18 år, som begår alvorlig eller gjentatt kriminalitet.

Statsråd vart halde på Oslo slott 20. april 2007. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.meld. nr. 25 (2006-2007)
Om Noregs deltaking i den 61. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 60. generalforsamlinga i FN

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 52 (2006-2007)
Om lov om endringer i helseregisterloven (nasjonal database for elektroniske resepter)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 51 (2006-2007)
Om lov om endringer i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av vedtaket til Lagtinget 29. mars 2007 til lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven).
Besl. O. nr. 58 (2006-2007)  Lov nr. 15.

3.      Forskrifter

Kultur- og kyrkjedepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 6. oktober 1989 nr. 4154 om virksomheten i Norsk rikskringkasting under beredskap og i krig fastsettes.

 4.      Styrer, utval

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede reaksjoner og tiltak for ungdom mellom 15-18 år, som begår alvorlig eller gjentatt kriminalitet:

Liv Synnøve Taraldsrud, leder, tingrettsdommer, Kongsberg
Kaia Strandjord, statsadvokat, Trondheim
Agnes Inderhaug, ass. direktør, Stavanger
Johnny Steinbakk, politioverbetjent, Bodø
Terje Ogden, forskningsdirektør, Moss
Tor Henriksen, fagteamleder, Kongsberg
Frid Hansen, fagsjef, Fredrikstad
Kemal Yaldizli, miljøarbeider, Oslo
Ane Heiberg Simonsen, psykolog, Oslo
(Pressemelding)

5.      Klagesaker m.m.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Klage fra Per Kristian Aale, Aftenposten, over Arbeids- og inkluderingsdepartementets avslag av 7. mars 2007, på begjæring om innsyn i seks dokumenter i saken ”Yrkessykdom som følge av kvikksølveksponering i tannhelsetjenesten – amalgam”. Klagen tas ikke til følge.

6.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Underdirektør Aslak Brun utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Nils Haugstveit utnevnes til ambassadør i Buenos Aires, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Hjemmebasert ambassadør for land i Vest-Afrika, Sissel Birgitte Breie, utnevnes tillike til ambassadør i Niamey, Niger.

Finansdepartementet

Seniorrådgiverne Omar G. Dajani, Ann Johnsen og Hans Peter Lødrup utnevnes til lovrådgivere i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Dommerfullmektig Ole K. Øverberg utnevnes til tingrettsdommer ved Fjordane tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Politiadvokat Beate Rullestad-Jansen utnevnes til statsadvokat ved Agder statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Rolf F. Selfors utnevnes til tingrettsdommer ved Rana tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert lagdommer Per Jordal utnevnes til tingrettsdommer ved Nordhordland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Liv Synnøve Taraldsrud og tingrettsdommer Peter Vogt utnevnes til avdelingsledere/dommere ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Wenche E. Arntzen, dommerfullmektig Hanne Sofie Bjelland og juridisk direktør Torild M. Brende utnevnes til tingrettsdommere ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert statsadvokat Linda Jeanette Myrdal utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert statsadvokat Svein Holden gis forlenget konstitusjon som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke ut over 31. desember 2009.

Professor dr. juris Aage Thor Falkanger konstitueres som dommer i Høyesterett med tiltredelse fra 23. april 2007 til og med 17. juni 2007.

Pensjonert lagdommer Trygve Schiøll konstitueres som ekstradordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra 1. juni 2007 til 31. mars 2009.

Pensjonert advokat Guri Grønflaten konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. juni 2007 til 31. mars 2009.

7.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge meddeler ESA at overgangsordningene for vegtransport for Polen og Ungarn videreføres fra 1. mai 2007 til 1. mai 2009.