Offisielt frå statsrådet 21. september 2012

I statsrådet i dag vart det gjort endringar i regjeringa.

Statsråd vart halde på Oslo slott 21. september 2012. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Meld. St. 33 (2011-2012)
Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Samferdselsdepartementet

Prop. 149 S (2011-2012)
Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Fiskeri- og kystdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2012 til lov om endringar i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven.
Lovvedtak 62 (2011-2012) Lov nr. 66
Loven trer i kraft 1. januar 2013.

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 20. januar 2012 nr. 4 om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre §§ 1 til 42 trer i kraft 16. oktober 2012 for nordiske arrestordrar.

Lov 20. januar 2012 nr. 4 om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre § 43 om endringar i andre lover, trer i kraft 16. oktober 2012, med unntak av endringa i lov 13. juni 1975 nr. 39 om utlevering
§ 1.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift til arrestordreloven vert fastsett.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

4. Styrer, utval m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Følgende delegater oppnevnes til De forente nasjoners 67. ordinære generalforsamling:
Statsminister Jens Stoltenberg, leder
Ambassadør Geir Otto Pedersen
Statssekretær Hans Kristian Amundsen
Statssekretær Gry Larsen
Statssekretær Arvinn Eikeland Gadgil

Stortingsrepresentant Hilde Magnusson (A)
Stortingsrepresentant Marianne Aasen (A)
(vara: Kari Henriksen, Tone M. Sønsterud)
Stortingsrepresentant Harald Tom Nesvik (Frp)
(vara: Mette Hanekamhaug)
Stortingsrepresentant Snorre Valen (SV)
(vara: Rannveig Andersen)
Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF)
(vara: Geir J. Bekkevold)
Stortingsrepresentant Knut Storberget (A)
Stortingsrepresentant Sigvald Oppebøen Hansen (A)
(vara: Tor Bremer)
Stortingsrepresentant Per Sandberg (FrP)
Stortingsrepresentant Torgeir Trældal (FrP)
(vara: Laila Marie Reiertsen)
Stortingsrepresentant Torbjørn R. Isaksen (H)
(vara: Bjørn Lødemel)

5. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statsråd Hanne Inger Bjurstrøm gis etter søknad avskjed i nåde.
Utenriksminister Jonas Gahr Støre overtar fra 21. september 2012 kl. 15.00 styret av Helse- og omsorgsdepartementet.
Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen overtar fra 21. september 2012 kl. 15.00 styret av Forsvarsdepartementet.
Statsråd Anniken Huitfeldt overtar fra 21. september 2012 kl. 15.00 styret av Arbeidsdepartementet.
Statsråd Espen Barth Eide overtar fra 21. september 2012 kl. 15.00 styret av Utenriksdepartementet.
Stortingsrepresentant Hadia Tajik utnevnes til statsråd og overtar fra
21. september 2012 kl. 15.00 styret av Kulturdepartementet.

Følgende statssekretærer gis avskjed i nåde fra 21. september 2012 kl. 15.00:
Statssekretær Jan-Erik Støstad for statsråd Hanne Inger Bjurstrøm
Statssekretær Gina Lund for statsråd Hanne Inger Bjurstrøm
Statssekretær Gry Larsen for utenriksminister Jonas Gahr Støre
Statssekretær Torgeir Larsen for utenriksminister Jonas Gahr Støre
Statssekretær Robin Kåss for statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen
Statssekretær Kjell Erik Øie for statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen
Statssekretær Mina Gerhardsen for statsråd Anniken Huitfeldt
Statssekretær Kjersti Stenseng for statsråd Anniken Huitfeldt
Statssekretær Roger Ingebrigtsen for statsråd Espen Barth Eide

Følgende statssekretærer utnevnes fra 21. september 2012 kl. 15.00:
Statssekretær Gry Larsen for utenriksminister Espen Barth Eide
Statssekretær Torgeir Larsen for utenriksminister Espen Barth Eide
Konstituert statssekretær Kristin Bergersen for statsråd Grete Faremo
Statssekretær Roger Ingebrigtsen for statsråd Trond Giske
Politisk rådgiver Eirik Øwre Thorshaug for statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen
Statssekretær Robin Kåss for statsråd Jonas Gahr Støre
Statssekretær Kjell Erik Øie for statsråd Jonas Gahr Støre
Statssekretær Jan-Erik Støstad for statsråd Anniken Huitfeldt
Statssekretær Gina Lund for statsråd Anniken Huitfeldt
Statssekretær Mina Gerhardsen for statsråd Hadia Tajik
Statssekretær Kjersti Stenseng for statsråd Hadia Tajik
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Underdirektør Hanne Brusletto utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Avdelingsdirektør Ann Ingeborg Hjetland utnevnes til ekspedisjonssjef i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 2011/83 om forbrukerrettigheter (forbrukerrettighetsdirektivet).

Tiltredelse av tilleggsprotokoll av 15. oktober 2010 fra Nagoya-Kuala Lumpur om ansvar og erstatning til Cartagena-protokollen om genmodifiserte organismer av 29. januar 2000.

Finansdepartementet

Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongeriket Noregs regjering og Republikken Panamas regjering om opplysningar i skattesaker.