Offisielt frå statsrådet 22. april 2016

I statsråd i dag vart valdagen for stortingsvalet og sametingsvalet i 2017 fastsett til måndag 11. september 2017.

Statsråd vart halde på Oslo slott 22. april 2016. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 112 L (2015-2016)
Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endringer)
(Nyheitssak

Finansdepartementet
Prop. 113 L (2015-2016)
Endringer i merverdiavgiftsloven (utvidet adgang til direkte registrering)
(Nyheitssak

Meld. St. 29 (2015-2016)
Finansmarkedsmeldingen 2015
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og ikraftsettingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 29. mars 2016 til lov om endringer i vergemålsloven m.m.
Lovvedtak 47 (2015-2016)  Lov nr. 3
Loven trer i kraft straks.

Kunngjøring av Stortingets vedtak 31. mars 2016 om endringer i Grunnloven § 49. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 5. april 2016 til lov om endringar i kommuneloven mv. (avvikling av samkommunemodellen).
Lovvedtak 49 (2015-2016)  Lov nr. 4

Delt ikraftsetting av Stortingets vedtak til lov om endringar i kommuneloven mv. (avvikling av samkommunemodellen).
Romertall I om § 28-2 a nr. 1 trer i kraft 25. april 2016. 

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 5. april 2016 til lov om endringer i universitets- og høyskoleloven (modell for styring og ledelse mv.).
Lovvedtak 50 (2015-2016)  Lov nr. 5
Loven trer i kraft 1. juni 2016.

3. Forskrifter

Kulturdepartementet
Forskrift om oppheving av forskrift 27. august 1965 nr. 3554 for Norsk kulturråd fastsettes.

4. Styrer, utval m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av lagdommer Hanne Helle Arnesen til varamedlem av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for perioden 1. juni 2016 til 31. mai 2019.

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av spesialrådgiver Else Berit Eikeland til ambassadør i Dublin, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Forsvarsdepartementet
Utnevning av oberst Ingrid Margrete Gjerde til brigader i Hæren, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet  bestemmer. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Grete Antonie Jarnæs til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Konstitusjon av fagdirektør Siri Dolven som avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for inntil et år, med tiltredelse 12. mai 2016. 

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av seksjonsleder Vibeke Greni til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet
Inngåelse av avtale mellom Norge og Tyrkia om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold. 

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/2120 om fastsettelse av tiltak for tilgang til et åpent internett og gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352 om fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i hele Unionen. 

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 116/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010 av 24. november 2010 om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei, kan bli bindende for Norge.

Undertegning av avtale mellom EU, Island, Liechtenstein og Norge om en EØS-finansieringsordning 2014-2021, avtale mellom Norge og EU om en norsk finansieringsordning for perioden 2014-2021 og tilleggsprotokoll til avtale mellom Norge og EØF om handel med fisk. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Med hjemmel i valgloven § 9-2 første ledd blir den alminnelige valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget i 2017 fastsatt til mandag 11. september 2017.
(Nyheitssak)