Prop. 112 L (2015–2016)

Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endringer)

Proposisjonen omhandler forslag om økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister, innføring av krav om en minste tjenestetid på tre år i stilling med lavere aldersgrense enn det et medlem av Statens pensjonskasse har hatt tidligere, før pensjonsrett for stillingen kan foreligge. Videre foreslås det å innføre en ordning om at sykepleiere som gjør tjeneste på pensjonistvilkår, ikke får avkortning i alderspensjonen. Det foreslås også en utvidelse av perioden med dagpenger under etablering av virksomhet. I lov om ligningsforvaltning foreslås det en presisering ved at tjenestepensjonsordningene skal få tilgang til opplysninger om pensjonsgivende inntekt. Proposisjonen omhandler også forslag om enkelte oppdateringer av henvisninger og andre opprettinger i folketrygdloven, samordningsloven og i lov om supplerande stønad for personar med kort butid i Noreg, samt nødvendige endringer i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse, som en oppfølging av økt grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget