Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 112 L (2015–2016)

Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endringer)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I denne proposisjonen legger Arbeids- og sosialdepartementet fram forslag til endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse, lov 25. juni 2010 nr. 28 om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse, lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere og lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg. Videre foreslås det en mindre endring i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning.

Forslagene gjelder:

  • Oppfølging av Stortingets budsjettvedtak om økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister, se punkt 2.

  • Økt grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister med pensjon etter lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse, se punkt 3.

  • Innføring av et krav om en minste tjenestetid på tre år i stilling med lavere aldersgrense enn et medlem av Statens pensjonskasse har hatt tidligere, før pensjonsrett for stillingen kan foreligge, se punkt 4.

  • Innføring av ordning om at sykepleiere som gjør tjeneste på pensjonistvilkår ikke får avkortning i alderspensjon, se punkt 5.

  • Andre endringer i folketrygdloven, blant annet utvidelse av perioden med dagpenger under etablering av virksomhet, samt enkelte opprettinger og lovtekniske endringer, se punkt 6.

  • Lovteknisk oppretting i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser, se punkt 7.

  • Presisering i lov om ligningsforvaltning for at tjenestepensjonsordningene skal få tilgang til opplysninger om pensjonsgivende inntekt, se punkt 8.

  • Enkelte opprettinger og oppdateringer i lov om supplerende stønad, se punkt 9.

Til dokumentets forside