Prop. 113 L (2015–2016)

Endringer i merverdiavgiftsloven (utvidet adgang til direkte registrering)

Proposisjonen omhandler forslag om endringer i merverdiavgiftslovens regler om registrering ved representant. Forslaget innebærer at utenlandske avgiftssubjekter, som er hjemmehørende i en EØS-stat som Norge har overenskomst med om gjensidig utveksling av opplysninger og innfordring av merverdiavgiftskrav, kan registrere seg direkte i Merverdiavgiftsregisteret, uten å måtte bruke representant. Proposisjonen omhandler også en presisering i loven om at representantoppdrag ikke innebærer solidaransvar dersom avgiftssubjektet er fra en EØS-stat som Norge har avtale med om gjensidig utveksling av informasjon og bistand til innfordring av merverdiavgiftskrav.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget