Prop. 113 L (2015–2016)

Endringer i merverdiavgiftsloven (utvidet adgang til direkte registrering)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Finansdepartementet fremmer forslag til endringer i merverdiavgiftslovens regler om registrering av avgiftssubjekter som ikke har forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet.

Forslaget innebærer at avgiftssubjekter som er hjemmehørende i en EØS-stat som etter skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst med Norge skal utveksle opplysninger og bistå med innfordring av merverdiavgiftskrav, skal kunne registreres direkte i Merverdiavgiftsregisteret, uten å måtte bruke representant. I tillegg foreslår departementet presisert i loven at representantoppdrag ikke innebærer solidaransvar dersom avgiftssubjektet er fra en EØS-stat som Norge har en slik avtale med.

Formålet med forslaget er å legge bedre til rette for at aktører som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge, skal kunne drive virksomhet her på tilsvarende vilkår som norske næringsdrivende. Forslaget er basert på en avveining mellom ulike hensyn. Det er behov for en modernisering og forenkling av gjennomføringen av merverdiavgiftsplikten for avgiftsubjekter som har avgiftspliktig omsetning i Norge, men som ikke har forretningssted eller hjemsted her. EFTAs overvåkningsorgan ESA har dessuten konkludert med at representantordningen er i strid med EØS-avtalen artikkel 11 og 36. På den annen side er det viktig at regelverket legger til rette for at myndighetene kan utføre et effektivt kontroll- og innfordringsarbeid. Skatteavtaler eller folkerettslige avtaler med EØS-stater som inneholder bestemmelser om at Norge kan kreve gjensidig bistand knyttet til kontroll og innfordring av merverdiavgiftskrav, blir derfor av avgjørende betydning for å avhjelpe disse utfordringene.

Lovforslagene har vært på høring. Forslagene i høringsnotatet er med mindre endringer videreført i denne proposisjonen.

De foreslåtte endringene vil innebære lavere administrative kostnader for virksomhetene som velger å bli direkte registrert. Direkte registrering antas dessuten å bidra til økt etterlevelse av norske merverdiavgiftsregler. For Skatteetaten kan arbeidet med kontroll og innfordring bli mer ressurskrevende og dermed øke de administrative kostnadene. Skatteetaten, og i noen grad Brønnøysundregistrene, vil også ha kostnader knyttet til å legge til rette for registrering av og gjennomføringen av merverdiavgiftsoppgjør med avgiftssubjekter som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge.

Det vises til forslag til § 2-1 sjette ledd nytt tredje punktum og § 2-1 åttende ledd nytt annet punktum i merverdiavgiftsloven, samt forslag til endring i merverdiavgiftsloven § 11-1 fjerde ledd. Det foreslås at endringene i merverdiavgiftsloven § 2-1 skal tre i kraft fra den tid Kongen bestemmer, mens endringene i merverdiavgiftsloven § 11-1 foreslås at skal tre i kraft straks.

Til dokumentets forside