Offisielt frå statsrådet 23. november 2007

Statsråd vart halde på Oslo slott 23. november 2007. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

 

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 25 (2007-2008)
Om samtykke til godtakelse av forordning (EF) nr. 863/2007 om opprettelse av beredskapsteam for grensekontroll (videreutvikling av Schengen-regelverket)

St.prp. nr. 26 (2007-2008)
Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 146/2007 av 26. oktober 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for klimagassutslipp (kvotedirektivet), samt tilhørende rettsakter

Kultur- og kyrkjedepartementet

Ot.prp. nr. 14 (2007-2008)
Om lov om endringar i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (særskilt tildeling av overskot frå Norsk Tipping)

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 27 (2007-2008)
Statlig garanti til Kongsberg Defence and Aerospace AS for bygging av komposittfabrikk

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 15 (2007-2008)
Om lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet  

Lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak gjeld frå 1. januar 2008.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

3.      Forskrifter

Kultur- og kyrkjedepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2001 til åndsverkloven (lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.) fastsettes.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Endringer i diverse forskrifter som følge av ikrafttredelse av lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet fastsettes.
(Sjå også pkt. 4 Delegasjon av myndigheit og pkt. 6 Andre saker)

4.      Delegasjon av myndigheit

Justis- og politidepartementet

Delegering etter samvirkelova blir fastsett.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Nærings- og handelsdepartementet

Kongens myndighet etter lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet § 2 annet ledd delegeres til Miljøverndepartementet for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet.
(Sjå også pkt. 3 Forskrifter og pkt. 6 Andre saker)

Kongens myndighet etter lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 41 a femte og sjette ledd delegeres til Nærings- og handelsdepartementet og til Miljøverndepartementet for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet.
(Sjå også pkt. 3 Forskrifter og pkt. 6 Andre saker)

5.      Utnemningar m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet

Seniorrådgiver Elisabeth Vaagen utnevnes til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.      Andre saker

Nærings- og handelsdepartementet

Med departementet forstås i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet § 37 tredje ledd Miljøverndepartementet.
(Sjå også pkt. 3 Forskrifter og pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen