Offisielt frå statsrådet 27. januar 2017

I statsråd i dag vart stortingsmeldinga «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» lagt fram.

Statsråd vart halde på Oslo slott 27. januar 2017. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Kunnskapsdepartementet
Meld. St. 16 (2016-2017)
Kultur for kvalitet i høyere utdanning
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og ikraftsetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 6. desember 2016 til lov om endringer i politiloven (midlertidig bevæpning).
Lovvedtak 19 (2016-2017)  Lov nr. 3
Loven trer i kraft straks.

3. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Nils Martin Gunneng til ambassadør i Brasilia, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Ståle Torstein Risa til generalkonsul i Guangzhou, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ministerråd Anita Nergaard til ambassadør i Singapore, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Havanna, Ingrid Mollestad, tillike til ambassadør i Nassau, Bahamas.

Utnevning av ambassadør i Abuja, Jens-Petter Kjemprud, tillike til ambassadør i Niamey, Republikken Niger.

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av fagdirektør Dag Holen til avdelingsdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet
Åremålsbeskikkelse av direktør Øystein Børmer som tolldirektør for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Spesialrådgiver Reidun Grue Nerheim utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av assisterende departementsråd Arne Røksund til departementsråd i Forsvarsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Utnevning av brigader Tonje Skinnarland til generalmajor i Luftforsvaret, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Utnevning av brigader Lars Christian Aamodt til generalmajor i Luftforsvaret, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Utnevning av brigader Inge Kampenes til generalmajor i Luftforsvaret, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Utnevning av oberst Jon Morten Mangersnes til brigader i Hæren, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet
Konstitusjon av avdelingsdirektør Bjørn Astad til ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet i seks måneder, med tiltredelse 1. februar 2017.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Steffen Evju til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av konsulent Trond Digranes til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet
Konstitusjon av seniorrådgiver Cecilie Myklatun som avdelingsdirektør i Olje og energidepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Erik Syvertsen til underdirektør i Samferdselsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Statsministerens kontor
Midlertidig suksesjon for regjeringens medlemmer når riket er i krig eller krig truer, eller rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare,eller det foreligger angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet, fastsettes.

Utanriksdepartementet
Godkjenning av protokoll av 19. mai 2016 om Montenegros tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949.

Kulturdepartementet
ExtraStiftelsen tildeles 175 millioner kroner fra overskuddet til Norsk Tipping AS.

5/12 av forventet tildeling av overskuddet fra Norsk Tipping AS for spilleåret 2016 til kulturformål tildeles følgende tiltak og utgjør kroner 2 144 167 til Krafttak for sang, kroner 7 500 000 til Landsomfattende musikkorganisasjoner ved Norsk Musikkråd, kroner 3 425 833 til Folkeakademienes landsforbund, kroner 840 417 til Norske kirkeakademier, kroner 3 017 500 til Fullriggeren Sørlandet, kroner 3 338 750 til Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, og kroner 3 040 417 til Skoleskipet Christian Radich.