Historisk arkiv

Historisk arkiv

Vil ha kultur for kvalitet i høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsministeren vil lage en arena hvor høyskoler og universiteter skal konkurrere om midler for å utvikle bedre utdanninger. Slik vil han styrke kvaliteten i høyere utdanning. I dag legger han frem stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

– Mye er bra i norsk høyere utdanning. Likevel er det mye som kan bli bedre, ikke minst for å forberede studentene på et samfunn og et arbeidsliv i omstilling, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Med stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning gir regjeringen universiteter og høyskoler flere verktøy for å heve kvaliteten på utdanningene de tilbyr.

– Et av hovedmålene med denne meldingen er at studentene får en utdanning som gjør dem klare for arbeidslivet. Det er kanskje viktigere enn noen gang, sier Røe Isaksen.

Nasjonal konkurransearena for økt kvalitet på utdanning

Kunnskapsministeren mener konkurranse om midler til å utvikle god undervisning kan bidra til å heve kvaliteten i høyere utdanning. I dag blir utdanning stort sett finansiert gjennom rammebevilgningen til institusjonene, mens forskning i mye større grad er utsatt for nasjonal- og internasjonal konkurranse.

– Å vinne frem i Norges forskningsråd og EU gir forskere prestisje og noe å strekke seg etter. Vi ønsker å gjøre litt av det samme for utdanning, og derfor få på plass en bred nasjonal konkurransearena for utdanning, sier Røe Isaksen. 

Å undervise bør bli like gjevt som å forske

Regjeringen vil også at høyskoler og universiteter skal få på plass et meritteringssystem som gjør at de beste underviserne får den anerkjennelsen de fortjener.

– Det skal bli like gjevt å undervise som å forske. Kunnskap er ikke en vare som skal formidles og konsumeres. Det er noe som oppstår og utvikler seg når underviser og studenter kommer sammen. God undervisning kan læres. Da må det finnes et fagfellesskap som satser på utdanning, sier kunnskapsministeren.

Kan sette egne opptakskrav

Utdanningsinstitusjonene må også selv i større grad få sette opptakskrav til utdanningene.

– Utover nasjonale krav trenger det ikke være departementet som skal detaljstyre karakterkrav på den enkelte utdanningen. Det kan være institusjonenes eget ansvar, sier han.

Ved å rekruttere motiverte og kvalifiserte studenter vil høyskoler og universiteter også kunne få bedre læringsmiljø og høyere kvalitet på utdanningen.

Satse på talenter i akademia

For at alle studenter skal få brukt hele sitt potensial, foreslår regjeringen å stimulere til utvikling av tilbud for de mest talentfulle og motiverte studentene, for eksempel med forskerlinjer på flere studier enn i dag.

– Jeg er redd for at vi i ytterste konsekvens går glipp av viktige talenter dersom vi ikke legger til rette for de mest motiverte og flinkeste studentene. Innenfor musikk og idrett har det lenge vært stuerent å satse på talentene. Det må det også bli i flere fag i akademia, sier kunnskapsministeren.

Kvalitetsportal

Røe Isaksen vil også få samlet data og vurderinger som sier noe om studiekvaliteten på ulike studier i en egen portal.

– I dag er informasjonen spredd rundt på flere ulike steder. Vi vil gjøre det enklere å finne informasjon om aktiviteter og resultater på studieprogramnivå ved universitetene og høyskolene. Åpen og tilgjengelig kunnskap om utdanningskvaliteten bidrar til kvalitetsutvikling og tillit til utdanningssystemet, mener han.  

Internasjonalisering

Regjeringen forventer at institusjonene har ambisiøse mål for studentutveksling. 

– Alle skal ha mulighet til å ta en del av graden i utlandet. Regjeringens mål er at 20 prosent av dem som avlegger graden i Norge, skal ha vært på utveksling innen 2020, sier Røe Isaksen.

Kvalitetsmeldingen er tenkt som siste trinn i en tretrinnsrakett for sektoren, hvor Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning dannet det første trinnet, og Strukturreformen det andre trinnet.