Offisielt frå statsrådet 5. desember 2008

I statsråd i dag vart det blant anna oppnemnt eit offentleg utval som skal sjå på konsekvensane av klimaendringane. Dessutan vart St.meld. nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge behandla. Meldinga beskriv regjeringa sin langsiktige politikk for omstilling, fornying og nyskaping.

Statsråd vart halde på Oslo slott 5. desember 2008. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 18 (2008-2009)
Om lov om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 16 (2008-2009)
Om lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) mv.

Nærings- og handelsdepartementet

St.meld. nr. 7 (2008-2009)
Et nyskapende og bærekraftig Norge
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 25. november 2008 til lov om endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven.
Besl. O. nr. 5 (2008-2009). Lov nr. 82.
Loven trer i kraft fra 1. januar 2009.

3.      Forskrifter

Barne- og likestillingsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 19. januar 1996 om form for borgerlig vigsel.

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i reseptformidlerforskriften og prioriteringsforskriften i anledning overføring av forvaltningsansvaret for folketrygdloven kapittel 5 til Helsedirektoratet.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 20. desember 1993 nr. 1161 (advokatforskriften)

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om fredning av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.
(Pressemelding)

4.      Styrer, utval

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Følgjande medlemer og personlege vararepresentantar vert oppnemnde til Personvernnemnda for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2012:

Professor Ann Rudinow Sætnan – ny, Trondheim
Personleg vararepresentant: Universitetslektor Gisle Hannemyr – ny, Oslo

Professor Ørnulf Rasmussen – ny, Bergen
Personleg vararepresentant: Advokat Michal Wiik Johansen – ny, Bodø

Adm. dir. Tom Bolstad, Oslo
Personleg vararepresentant: Avd. dir. Gry Nergaard – ny, Asker

Førsteamanuensis Jostein Halgunset, Trondheim
Personleg vararepresentant: Svein-Erik Ekeid, Tjøme

Professor Leikny Øgrim, Oslo
Personleg vararepresentant: Lars Erik Fjørtoft, Oslo
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Det kriminalitetsforebyggende råd 2008 – 2011:

Leder:
Stortingsrepresentant Odd Einar Dørum (ny), Oslo

Nestleder:
Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud (ny), Kongsberg

Medlemmer:
Stortingsrepresentant (AP) Eirin Faldet (ny), Stange
Stasjonssjef Henry Ove Berg (tidl. medl.), Sandnes
Forsker Ida Hydle (ny), Arendal
Sosiolog Eva Braaten (ny), Tromsø
Høgskolelektor Elisabeth Myhre Lie (tidl. medl.), Bærum
SLT-koordinator Even Ytterhus (ny), Malvik
Lensmann Arne Sigstad (ny), Elverum
Barnevernskonsulent Lasse Rolèn (ny), Bærum
Marco Elsafadi (ny), Bergen, styremedlem New Page
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å utrede samfunnets sårbarhet og behov for tilpasning til konsekvensene av klimaendringene:

Fylkesmann Oddvar Flæte (leder), Leikanger
Direktør Arne Bardalen, Oslo
Rådgiver Linda Dalen, Trondheim
Professor Helge Drange, Bergen
Leder Ingeborg Gjærum, Oslo
Seksjonssjef Hege Hisdal, Oslo
Seniorforsker Grete Hovelsrud, Bodø
Avdelingsleder Janne Karlsen, Oslo
Seniorrådgiver Sverre Atle Larssen, Ringsaker
Direktør Elisabeth Nyeggen, Oslo
Avdelingsdirektør Preben Ottesen, Oslo
Rektor Steinar Pedersen, Tana
Sjefsingeniør Gordana Petkovic, Oslo
Forskningsleder Svein Sundby, Bergen
Forskningsdirektør Haakon Vennemo, Oslo
Rådmann Jostein Aanestad, Sogndal
(Pressemelding)

5.      Utnemningar m.m.

Justis- og politidepartementet

Professor dr. juris Aage Thor Falkanger konstitueres som dommer i Høyesterett med tiltredelse fra 1. februar 2009 til og med 5. juli 2009.

Miljøverndepartementet

Avdelingsdirektør Einar Holtane utnevnes til ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

6.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av en avtale mellom regjeringene i den Euroarktiske Barentsregionen om samarbeid innen forebygging, beredskap og innsats rettet mot krisesituasjoner.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 93/2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/29/EF om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere kan bli bindende for Norge.

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet tilrår at det i statsregnskapet for 2008 utgiftsføres uten bevilgning, på kap. 1792 Norske styrker i utlandet, ny post 90 Lån, en sum tilsvarende 600 000 USD eller inntil 4,5 mill. kroner, mot tilsvarende innsparing på kap. 1792, Norske styrker i utlandet, post 47 Nybygg og nyanlegg.

Til toppen