Offisielt frå statsrådet 5. mai 2017

I statsråd i dag vart det oppnemnd eit utval som skal sjå på finansiering av livsopphald ved opplæring av vaksne.

Statsråd vart halde på Oslo slott 5. mai 2017. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 127 LS (2016-2017)
Endringer i legemiddelloven og patentloven (legemidler til barn) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1901/2006 om legemidler til barn mv.
(Nyheitssak) 

2. Sanksjonar og ikraftsetjingar

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak av 18. april 2017 til lov om endringar i yrkestransportlova (gebyr for løyveeksamen og utferding av kompetansebevis).
Lovvedtak 73 (2016-2017)  Lov nr. 24

3. Forskrifter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forskrift om endring av forskrift 17. juni 2005 nr. 657 om forvaltningsområdet for samisk språk endres.
(Nyheitssak)

4. Styrer, utval

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av tingrettsdommer Anne Marie Selvaag som varamedlem i Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. juni 2017 til 30. april 2018.

Oppnevning av renholder Aud Helene Marthinsen som varamedlem i Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. juni 2017 til 31. oktober 2018.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Riksvalgstyret oppnevnes med sammensetning i samsvar med vedlagte liste. Kommunalavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevnes som sekretariat for riksvalgstyret.

Medlemmer:
Marianne Aasen, Bergen (leder) – Arbeiderpartiet
Martin Engeset, Sarpsborg (nestleder) – Høyre
Fredrik Färber, Oslo – Fremskrittspartiet
Øyvind Håbrekke, Trondheim – Kristelig Folkeparti
Janne Sjelmo Nordås, Hattfjelldal – Senterpartiet
Torild Skogsholm, Bodø – Venstre
Ingvild Reymert, Namsos – Sosialistisk Venstreparti
Harald A. Nissen, Oslo – Miljøpartiet De Grønne

Varamedlemmer:
Knut Storberget, Elverum (for Marianne Aasen)
Sylvi Graham, Oppegård (for Martin Engeset)
Marianne Nordli, Oslo (for Fredrik Färber)
Ann Kathrine Skjørshammer, Oslo (for Øyvind Håbrekke)
Morten Lund, Bjung (for Janne Sjelmo Nordås)
Trond Enger, Oslo (for Torild Skogsholm)
Ivar Johansen, Oslo (for Ingvild Reymert)
Birte Simonsen, Kristiansand (for Harald A. Nissen)
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Oppnevning av ekspertutvalg for finansiering av livsopphold ved voksnes opplæring i samsvar med vedlagte liste.

Seniorforsker Oddbjørn Raaum, Oslo (leder)
Fylkesmann Ingvild Aleksandersen, Vadsø
Pensjonist Knut Brofoss, Oslo
Professor Hans-Tore Hansen, Bergen
Forsker Marianne Haraldsvik, Trondheim
Forsker I, Ines Hardoy, Oslo
Seniorforsker Hanne Cecilie Kavli, Oppegård
Professor Kjell Salvanes, Bergen
(Nyheitssak)

5. Utnemningar m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av avdelingsleder og tingrettsdommer Torkjel Nesheim til lagmann ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av juridisk rådgiver Kristine Schilling til tingrettsdommer ved Heggen og Frøland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av sorenskriver Elisabeth Bjørge Løvold til sorenskriver ved Sør-Gudbrandsdal tingrett og Nord-Gudbrandsdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av lagdommer Nina Cathrine Noss til tingrettsdommer ved Sør-Gudbrandsdal tingrett og Nord-Gudbrandsdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

6. Andre saker

Statsministerens kontor
Overføring av ansvaret for oppnevning av ett medlem og ett varamedlem til styret i Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 5. mai 2017 til og med 31. desember 2017.

Utanriksdepartementet
Inngåelse av avtale mellom Norge og Sverige om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater av 29. juni 2011.
(Nyheitssak)

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 166/2016 av 23. september 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/262 om fastsettelse av regler for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen), kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 173/2013 av 8. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) og innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/33/EF av 23. april 2009 om fremming av rene og energieffektive veigående motorvogner, kan bli bindende for Norge. 

Olje- og energidepartementet
Troms Kraft AS og Troms Kraft Produksjon AS gis tillatelser i forbindelse med erverv av aksjer og fallrettigheter og til overføring av reguleringsretter.