Offisielt frå statsrådet 6. februar 2009

Stortingsmeldingen ”Læreren - rollen og utdanningen” ble lagt fram i statsråd i dag. Meldingen inneholder en rekke forslag til omlegging og forbedringer av dagens lærerutdanning.

Statsråd vart halde på Oslo slott 6. februar 2009. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Kultur- og kyrkjedepartementet

St.prp. nr. 39 (2008-2009)
Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet (demokratireformen i Den norske kirke)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 34 (2008-2009)
Om lov om endring i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet, forskingssaker

St.meld. nr. 11 (2008-2009)
Læreren
Rollen og utdanningen
(Pressemelding)

2.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Underdirektør Dag Malmer Halvorsen utnevnes til ambassadør i Astana, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Departementskonstituert underdirektør Solveig Olerud utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Generalmajor Robert Mood frabeordres stillingen som generalinspektør for Hæren og stilles til disposisjon for de Forente nasjoner som Chief of Staff United Nations Truce Supervision Organization med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Avdelingsdirektør Kjetil Nilsen åremålsbeskikkes som direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Professor dr. juris Henry John Mæland oppnevnes til setteriksadvokat for å behandle klage av 27. november 2008 fra Kragerø kommune.

3.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 29/2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/126/EF om førerkort kan bli bindende for Norge.

Norge underretter Den europeiske union om godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (to rettsakter om opprettelse, drift og bruk av andre generasjon av Schengen Informasjonssystem (SIS II) og en forordning om tilgang til SIS II for organer som har ansvar for utstedelse av registreringsbevis for motorkjøretøyer).

Norge underretter Den europeiske union om godtakelse av forordning (EF) 380/2008 av 18. april 2008 om felles format for oppholdstillatelse for tredjelandsborgere (endringer i Schengen-regelverket).

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen