Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Økning i mineralnæringen

Mineralnæringen i Norge omsatte for 10,8 milliarder kroner i 2018, ifølge ferske tall fra Direktoratet for mineralforvaltning. Det ble solgt 107 millioner tonn mineralske råstoff, tilsvarende en økning på 3 prosent fra 2017.

– Bergverksnæringen har betydning for sysselsetting og verdiskaping i hele Norge og næringen skaper ringvirkninger som gir økt aktivitet også for andre næringer. Derfor er det positivt at tallene viser en næring med investeringsvekst og fremtidstro, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mineralstatistikken fra Direktoratet for mineralforvaltning viser at virksomheter i drift har gjennomført undersøkelser for 51 millioner kroner i 2018, en økning på 10 millioner. kroner fra 2017. Videre har undersøkelser i områder uten pågående drift steget med hele 80 prosent til 44,4 millioner kroner i 2018. Hele mineralstatistikken finner du her (lenke).

– Dette er aktivitet som krever store investeringer og langsiktig arbeid. Det er fint at interessen for leting og undersøkelser etter mineraler har tatt seg opp, sier næringsminister Røe Isaksen.

Utviklingen vitner om optimisme i bransjen, noe som også understøttes av tall fra SSB ved at utførte investeringer, som har vært fallende siden 2013, når har økt med i underkant av 700 millioner kroner i 2018 – en økning på hele 100 prosent. sammenlignet med 2017.

Tilgang på mineralske råstoffer er en viktig forutsetning for å lykkes med det grønne skiftet og for økonomisk vekst. Mange miljøteknologier forutsetter bruk av metaller, eks elektriske biler og vindturbiner. Dette er produkter som blir stadig mer etterspurt.

– Norsk mineralnæring er viktig, det vil i overskuelig fremtid være behov for å utvinne store mengder metaller, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mineralnæringen, som alle bransjer møter større krav til bærekraftig produksjon. Det pågår mye arbeid med å se på bruk av overskuddsmasser og det arbeides blant annet med å innføre TSM (Towards Sustainable Mining), som er et internasjonalt verktøy for å måle virksomhetenes miljø- og samfunnsansvar.

Hva har regjeringen gjort:

  • Regjeringen har evaluert mineralloven og arbeider nå med å følge opp denne evalueringen. En velfungerende minerallov er av stor betydning for mineralnæringen og et viktig tiltak for å sikre gode rammebetingelser. 
  • Regjeringen har styrket Direktoratet for mineralforvaltning systematisk over flere år. Senest i budsjettet for 2019 med 6,8 millioner. kroner til totalt 56,4 millioner. kroner.
  • Budsjettøkningene de siste årene har bidratt til å redusere saksbehandlingstiden for næringen og dermed legge til rette for økt aktivitet og bærekraftig vekst i mineralnæringen.
  • Satsingen har også bidratt til å utvikle Fast-track-løsninger, samt sikre at direktoratet i større grad får kapasitet til å gå dialog med, og veilede bransjen.
  • Som et ledd i arbeidet med å legge til rette ny aktivitet og vekst i mineralnæringen fikk Norges geologiske undersøkelse på 10 millioner. kroner i 2019 for å øke den geologiske kartleggingen av mineralressurser i Norge. Slik kartlegging er viktig for at mineralnæringen skal identifisere aktuelle områder for mulig videre undersøkelser.

Om statistikken: tallgrunnlaget for mineralstatistikk for 2018 er innleverte driftsrapporter for 1 442 uttak fra 960 foretak. Statistikken er basert på nominelle verdier.

 

Til toppen