Økt fokus på sosiale konsekvenser av krisen

Rapport fra arbeids- og sosialråd Jacob Hanssen, EU-delegasjonen

I 2011 har det blitt økt fokus på de sosiale konsekvensene av krisen i EU. Med forventet arbeidsledighetsnivå i Europa på rundt 10 prosent i 2012 og 2013 vil de sosiale konsekvensene forsterkes ytterligere. Les mer om utviklingen i det europeiske arbeidsmarkedet og arbeids- og sosialpolitiske utviklingstrekk i arbeidsråd Jacob Hanssen statusrapport.

Etter tegn til bedring i arbeidsmarkedet i Europa i begynnelsen av 2011, snudde trenden i det andre halvåret. Arbeidsledigheten i EU gikk noe ned fra midten av 2010 til begynnelsen av 2011, men økte igjen fra mars 2011og utgjorde 9,8 prosent i november 2011(opp 0,4 prosentpoeng fra mars). Antall ledige i EU utgjør nå mer enn 23,5 millioner.

Den høye arbeidsledigheten rammer i størst grad ungdom. Ungdomsledigheten er høy og økende, og utgjorde 22,3 prosent i slutten av 2011. Det er store forskjeller i ungdomsledighet mellom medlemslandene. Spania har høyeste ungdomsledighet på 48,9 prosent. Det forventes svak økonomisk vekst i EU i 2012 og 2013, og arbeidsledigheten vil i tråd med dette å holde seg på et høyt nivå. 

Les mer om utviklingen i det europeiske arbeidsmarkedet og arbeids- og sosialpolitiske utviklingstrekk i arbeidsråd Jacob Hanssen statusrapport her.

Krisetiltak må omfatte tiltak for vekst og sysselsetting
Mye av den politiske energien i EU høsten 2011 gikk med til håndtering av krisen i Europa.Det har gjennom høsten 2011 vært en klar tendens til at krisehåndtering i EU også omfatter arbeidsmarkedet og sosialpolitikken. Fra slutten av 2011 er det klart uttrykt at krisetiltakene også må omfatte tiltak for vekst og sysselsetting.

Sosiale konsekvenser av krisen
Gjennom 2011 har det blitt økt fokus på de sosiale konsekvensene av krisen i EU, og mange land har iverksatt løpende overvåking av hvordan krisen får sosiale konsekvenser. Tilknytning til arbeidsmarkedet er avgjørende for utvikling av fattigdom og sosial ekskludering, og flere land har gjennomført tiltak for å øke yrkesdeltakelsen blant utsatte grupper som ungdom, minoriteter og etniske minoriteter.

Prioriteringer for 2012
I vekstrapporten for 2012 foreslår Kommisjonen følgende prioriteringer for 2012:

  • Differensiert vekstfremmende konsolidering av offentlige finanser
  • Gjenopprette normal utlån til bedrifter og husholdninger
  • Vekst og konkurranseevne for i dag og fremtiden
  • Håndtere arbeidsledighet og sosiale konsekvenser av krisen
  • Modernisering av offentlig administrasjon

Les mer om utviklingen i det europeiske arbeidsmarkedet og arbeids- og sosialpolitiske utviklingstrekk i arbeidsråd Jacob Hanssen statusrapport her. Der finner du også omtale av arbeidet med direktivet om elektromagnetiske felt, svangerskapsdirektivet, utsendingsdirektivet og Monti II-reguleringen i rapporten.

 

Til toppen