Olje- og energiminister Tord Lien har fått vurdert sin habilitet

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien har på grunn av sin tidligere stilling som direktør for informasjon og samfunnskontakt i TrønderEnergi AS, fått Justisdepartmentets lovavdeling til å vurdere sin habilitet når det gjelder departementets befatning med saker som berører dette selskapet.

Etter Lovavdelingens vurdering tilsier den korte tiden som har gått fra olje- og energiminsteren fratrådte stillingen i TrønderEnergi AS, at han er inhabil i alle forvaltningssaker hvor selskapet er part. Det er også nærliggende å anse olje- og energiministeren som inhabil i saker hvor TrønderEnergi AS ikke formelt er part, men hvor avgjørelsen må antas å kunne medføre en særlig fordel, tap eller ulempe for selskapet. Det er vanskelig å gi noe eksakt svar på hvor lenge olje- og energiministeren må anses inhabil i saker som gjelder TrønderEnergi AS, men Lovavdelingen mener en karanteneperiode på seks måneder kan danne et utgangspunkt.

Olje- og energidepartementets anmodning av 8. november 2013 og Lovavdelingens vurdering av habilitetsspørsmålet kan lastes ned her: OEDs brev til Lovavdelingen og Lovavdelingens uttalelse