Taler og innlegg

Onboard towards the energy future

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen innlegg på Leadership 2021 i Bergen, 1. november 2021

'
Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen talte på NHHs shippingkonferanse på Hotel Terminius Terminius i Bergen 1. november 2021. Foto: Ella Ege Bye/OED

God morgen, alle sammen,

Takk for invitasjonen, det er alltid veldig hyggelig å komme hjem til Bergen, også på jobb.

For noen uker siden var jeg altså ordfører i byen, i dag er jeg her som olje- og energiminister.

Jeg har ikke lagt bort all lokalpatriotisme av den grunn.

Dette er Norges havhovedstad – gjennom historien, og frem til i dag, i en by med verdensledende selskaper og forskningsmiljø på det maritime og marine feltet.

Jeg kan ikke tenke meg et bedre sted enn Bergen og

Leadership 2021-konferansen for å diskutere, som dere formulerer i programmet: "Hvordan vi kan bruke vår unike kunnskap på hav for å skape bølger og drive frem globale endringer."

Det er mye vi ikke vet om fremtiden.

Men én ting er kjent – vi skal leve av havet. Havet skal fortsatt forme denne byen. Havet skal fortsatt forme Norge.

Vi vet også at utviklingen i teknologi og muligheten for å utnytte våre energiressurser er i endring.

Og klimautfordringen løses.

Til slutt, det som også er helt sikkert, det er at våre maritime næringer blir helt sentrale i energiomleggingen.

Norske rederier fortjener skryt, som tar lederskap for å begrense klimautfordringene – hvor målet er klimanøytralitet for hele den norske flåten innen 2050.

Det forteller oss at våre maritime næringer tar ansvar og gjør seg relevante for fremtiden.

Dere skal ikke være alene i dette, det kan både jeg og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran forsikre om.

Denne regjeringen skal føre en aktiv næringspolitikk som gir nye arbeidsplasser, eksport og industri basert på våre felles naturressurser.

Den maritime næringen er en viktig hjørnestein, ikke bare i Bergen, men mange andre lokalsamfunn og skaper store verdier i hele landet.

Kjernen i denne næringen er de norske sjøfolkenes maritime kompetanse.

Derfor skal vi føre en maritim politikk som legger til rette for aktivitet i hele den verdikjeden og kutte utslipp.

Dette vil gi nye muligheter til å utvikle verdensledende norske industri- og kompetansemiljøer.

Og ikke minst, sikre gode vilkår for norske sjøfolk gjennom å styrke tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.

Med virkemidler som legger til rette for grønn skipsfart gjennom blant annet kunnskap og forskning, som:

 • Ocean Space Center, en langsiktig satsing på havnæringene.
 • Mission Innovation – hvor ett av målene er å få tatt grønne maritime teknologier, som hydrogen, raskere i bruk.
 • Eller Pilot-E som skal gi raskere teknologiutvikling for grønne løsninger som for eksempel utslippsfrie ferger.

Når det gjelder petroleumsvirksomheten vil regjeringen legge til rette for fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel.

Fortsatt stabil aktivitet med nye prosjekter på sokkelen er grunnleggende for å kunne fortsette og videreutvikle de læringsprosesser som skjer gjennom teknologiutvikling og kunnskapsoverføring til andre næringer. 

Og i Hurdalsplattformen er regjeringen tydelig: Norsk petroleumsindustri skal utvikles, ikke avvikles. Samtidig vil vi føre en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.

Det betyr forutsigbarhet for næringen og alle som jobber i den.

Regjeringens olje- og gasspolitikk er i overensstemmelse med våre mål under Parisavtalen. Vi er opptatt av at verden skal nå FNs bærekraftsmål og målene i Parisavtalen.

Dette vil gi grunnlag for arbeidsplasser og aktivitet over hele landet også i fremtiden, og for at kompetansen og løsningene fra petroleumsvirksomheten kan videreføres til andre næringer.

Utslippene fra sokkelen skal ned, og regjeringens politikk skal støtte aktivt opp under et grønt skifte hvor man bygger på kompetansen fra olje- og gassindustrien innen nye næringsområder.

Det handler om å kutte utslipp, men også å skape nye jobber.

Der er det en sammenheng – det er ingen motsetning.

For i denne politikken ligger også satsing på karbonfangst- og lagring, havvind, hydrogen og batteriteknologi.

Som med havvind. Det er altså vår største fornybare eksport målt i varer og tjenester og norske rederier er tungt inne i det internasjonale markedet.

Vi vet at norske rederier har, og kaprer stadig større andeler, i det globale havvindmarkedet. Vi vet også at norske verft har bygget flere fartøy som betjener det globale havvindmarkedet.

Ikke minst får vi stadig vekk påminnelser om hvor stort potensialet er for havvind. EU har for eksempel varslet at de vil 25-doble produksjonskapasiteten for kraft fra havvind innen 2050.

Det er altså et stort potensial – og vi har noen unike forutsetninger som kunnskapen vi har opparbeidet oss på norsk sokkel og i våre verkstedhaller.

Derfor vil regjeringen legge til rette for en storstilt satsing på havvind gjennom en ambisiøs nasjonal strategi for havvind som blant annet inkluderer satsing på norsk leverandørindustri, et godt regelverk og utvikling av nettinfrastruktur på norsk sokkel.

For regjeringen er det sentralt at vi skaper nye, trygge jobber, at aktivitet på sokkelen gir aktivitet på land, og at vi øker eksporten også utenom olje- og gassnæringen.

Så kan vi snakke om havbunnsmineraler.

Norge har store mineralforekomster som vil være viktige i det grønne skiftet.

Og, som vi alle vet, vi har en offshorenæring som er vant til både krevende operasjoner og strenge miljøkrav.

Jeg er optimistisk, og tror vi har det beste utgangspunktet for det som kan bli en ny og viktig havnæring for Norge.

Det er derfor regjeringen vil øke kartleggingen av mineralressurser både på land og på sokkelen, med særlig vekt på mineralområder som kan spille en stor rolle i det grønne skiftet.

Regjeringen vil utvikle en robust verdikjede for karbonfangst- og lagring i Norge med mål om minst to fullskala fangstanlegg og et lagringsanlegg i Nordsjøen. Kompetansen som produseres skal komme norsk industri, samfunnet og næringslivet til gode.

Litt senere i dag skal jeg besøke Northern Lights-anlegget i Øygarden.

Karbonfangst- og lagring er en del av løsningen på klimaproblemet, og et viktig bidrag i utvikling av nye grønne næringer som hydrogen og utslippsfri sement. Regjeringen vil derfor satse på CO2-håndtering for å kutte utslipp og skape jobber.

Og hva er det sentrale bindeleddet mellom fangst og lagring?

Jo, det er transporten av CO₂ - og den skal gå på kjøl.

 

La meg til slutt si litt om hydrogen.

Potensialet kjenner dere nok godt til, som en energibærer med lave utslipp og med muligheter for verdiskaping og sysselsetting.

Regjeringen vil:

 • Bygge opp en sammenhengende verdikjede innen hydrogen der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt.
 • Sette et mål om årlig produksjon av blå og grønn hydrogen innen 2030.
 • Vurdere å etablere et statlig hydrogenselskap.
 • Og bruke virkemidler som vil være sentrale i utviklingen av hydrogen som CO₂-avgift, tilgjengelighet på langsiktig kapital og bruk av offentlige anskaffelser.

Våre maritime næringer er en ledestjerne, både i Norge og internasjonalt på å ta i bruk denne teknologien.

 • For eksempel har Norled utviklet og bygget ferjen på Hjelmeland-sambandet som vil installeres med hydrogenanlegg i løpet av vinteren og da bli verdens første hydrogendrevne ferje.
 • Wilhelmsen, Equinor og Norsea Group vil med prosjektet "Topeka" utvikle verdens første frakteskip drevet av hydrogen fra 2024.
 • Eidesvik og Equinor sammen med en rekke andre europeiske og norske aktører vil for første gang i verden installere en ammoniakk-brenselcelle på et offshore-skip, Viking Energy, sent 2023.
 • Og ikke minst, her i Bergen utvikler Corvus Energy, Toyota og Equinor sammen med øvrige partnere Norled, Wilhelmsen, LMG Marin, NCE Maritime Cleantech og Universitetet i Sørøst-Norge brenselcellesystemer for maritimt hydrogen. Systemet er forventet å være klar til bruk kommersielt innen 2024.

 

Så, kjære alle sammen.

Vi skal fortsatt satse på petroleumsvirksomheten. Kunnskapen herfra vil kunne brukes innenfor en rekke nye vekstområder for norske industribedrifter.

Listen er lang og spennet er bredt, men er det en fellesnevner i dem alle så er det våre maritime næringer – dere kommer til å være betydningsfulle i vår nye energifremtid.

Vi politikere skal gjøre vår jobb, så dere kan være med å skape, finne eller frakte verdiene vi trenger for et fortsatt bærekraftig norsk velferdssamfunn.

Dette representerer enorme muligheter og forpliktelser for havnasjonen Norge – og for havbyen Bergen.

Tusen takk for oppmerksomheten!