Ønsker å styrke gjennomføring av europeisk næringspolitikk

Hvordan skal man styrke europeisk industris konkurranseevne og bidra til økonomisk vekst og sysselsetting? Det var blant spørsmålene som ble diskutert på EUs konkurranseevneråd 6. desember. Næringsråd Per Mannes rapporterer .

Konkurranseevnerådet har en horisontal rolle i å sikre en integrert tilnærming til økt konkurranseevne og vekst i Europa og på deres agenda står saker knyttet til det indre marked, industri, næringsliv og forskning. Avhengig av hvilke tema som står på agendaen møter enten europaministre, industriministre eller forskningsministrene. I denne rapporten omtales industri- og indremarkedsdelen av Konkurranseevnerådet. Les også om forskningsdelen av møtet her.

Hovedelementene:
· Vedtak av konklusjoner om styrket næringspolitikk i EU
· Oppfølging av møte i Forum for det indre marked i Krakow
· Politisk enighet om direktivforslag om sammenkopling av nasjonale selskapsregistre
· Presentasjon av programmet for konkurranseevne og små- og mellomstore bedrifter (SMB)
· Pakkeløsning for europeisk patent strandet på uenighet om lokalisering av patentdomstolen
· På bakgrunn av at Norge er medlemsland i Den europeiske romorganisasjon (European Space Agency, ESA) deltok Norge i delen av møtet som heter Rådet for romvirksomhet (Space Council). Konklusjoner om betydningen av romvirksomhet for befolkningen i form av nytteverdi og sikkerhet ble vedtatt  

Resultatet av møtet er reflektert i pressemeldingen.

Næringspolitikk
Rådet vedtok konklusjoner med anbefalinger til Kommisjonen og medlemslandene om styrket gjennomføring av næringspolitikken i hele EU.

Det ble lagt vekt på følgende elementer for å styrke europeisk industris konkurranseevne og bidra til økonomisk vekst og sysselsetting:
· Full implementering og håndhevelse av det indre marked, ikke minst tjenestedirektivet, og utvikling av det digitale indre marked.
· Utvikle en sterk, innovativ, diversifisert og moderne industriell base som bidrar til bærekraftig vekst og sysselsetting. Tilpassede rammebetingelser for medlemslandenes industrielle konkurranseevne.
· Redusere fragmentering av støtteordninger for innovasjon, bedre markedsføring av innovative løsninger, fokusere på forskningsprogrammer og tilpasse støtten til innovasjon i verdikjeden samt bedre tilgang til risikovillig kapital
· Sikre rettferdig og uforstyrret prising av energi og råmaterialer, utbygging av energinettverk og tilgang til råmaterialer.
· Fremme en aktiv næringspolitikk som letter tilgang til kunnskap/ferdigheter og fremmer ressurseffektivitet.
· Lette regulatoriske byrder, særlig for små- og mellomstore bedrifter (SMB), utvikle arbeidsmetoder for smarte reguleringer og styrke gjennomføring av SMB-tester. Støtte forslag om å gi ”SMB Envoys” ansvar for å fremme implementering av ”Small Business Act” (SBA) og bedre tilgang til finansiering.
· Støtter deling av kunnskap, nettverk og klyngepartnerskap.

Forum for det indre marked
Rådet vedtok konklusjoner med utgangspunkt i Krakow-deklarasjonen som var utfallet av Forumet for det indre marked 2.-4. oktober i år. Kommisjonen bes om å sikre at alle 12 prioriteringsforslagene i handlingsplanen for det indre marked (SMA) blir presentert i henhold til tidsplanen og at medlemslandene og Europaparlamentet bestreber seg på å oppnå enighet om disse forslagene innen utangen av 2012.

Kommisjonen oppfordres til å ta ytterligere initiativ som vil bidra til et mer velfungerende indre marked. Det legges vekt på at Forum for det indre marked arrangeres regelmessig og at Kommisjonen utvikler en elektronisk plattform som kan bidra til at befolkningen og ulike aktører kan sikres oppdatert informasjon om det indre marked.

Sammenkopling av selskapsregistre
Det ble oppnådd enighet om generell tilnærming til direktivforslaget om sentrale, kommersielle selskapsregistre. Formålet er å sikre oppdatert og troverdig selskapsinformasjon. Det etableres elektronisk kommunikasjon mellom registrene og tilrettelegges for overføring av standardisert informasjon. 

Direktivforslaget er klassifisert som EØS-relevant og gjennomføringen forutsetter oppdatering av tre relaterte direktiv om selskapsrett (89/666/EEC, 2005/567/EC og 2009/101/EC). 

Rådet diskuterte forbedret anvendelse av konsekvensanalyser i EUs lovgivningsprosess og vedtok  konklusjoner om dette. 

Konkurranseevne i næringslivet og SMB-program (2014-2020)
Rådet tok til etterretning en presentasjon fra Kommisjonen av programforslag om konkurranseevne og små- og mellomstore bedrifter (SMB). Programmet vil videreføre de ikke-innovative delene av det nåværende programmet for konkurranseevne og innovasjon (CIP-programmet) med en budsjettramme på 2,5 milliarder euro. Innovasjonsdelen av CIP inkluderes i rammeprogrammet for forskning og innovasjon ”Horizon 2020”. 

Det nye programmet vil særlig rettes mot følgende:
· Tiltak for bedre konkurranseevnen og bærekraften til europeisk industri
· Innovative finansieringsinstrument som kan lette SMBs tilgang til finansiering
· Tiltak som støtter bedre markedstilgang, herunder internasjonalisering
· Aktiviteter som fremme entreprenørskap. 

Forvaltningen av programmet vil bli delegert. ”European Investment Bank Group” vil få ansvar for de finansielle instrument, mens andre tiltak vil bli delegert til forvaltningsbyrået for konkurranseevne og innovasjon (EACI) som vil fungere som ”one-stop-shop” med nødvendig IKT-verktøy og elektronisk portal som letter tilgangen for SMBs. 

En revisjon av det finansielle regelverket skal gjøre det lettere for mindre bedrifter å kunne delta i programmet, som også er åpent for deltakelse fra EØS-landene. 

Enhetlig patentløsning
Under det polske formannskapet har det vært en intensiv oppfølging for å komme til enighet om forslagene til to forordninger (felles patent og oversettelse) og en egen patentdomstol. Det gjensto å finne en kompromissløsning for etablering av en felles tvistedomstol for patent. 

Etter alle anstrengelser som har vært gjort, skulle det vise seg at spørsmålet om lokalisering av domstolsinstitusjonene blokkerte et kompromiss ettersom Storbritannia (London), Frankrike (Paris) og Tyskland (München) ikke ville oppgi sine kandidater. Det polske formannskap legger fortsatt stor prestisje i å oppnå enighet før utgangen av året.

Europeisk romsamarbeid
Et felles ministermøte mellom EU og Den europeiske romorganisasjonen (European Space Agency, ESA) ble arrangert i tilknytning til Konkurranseevnerådet 6. desember. På møtet, hvor Norge deltok, vedtok deltakerlandene en resolusjon om fordelene romaktiviter har for europeiske innbyggeres sikkerhet. Den norske delegasjonen ble ledet av ambassadør Atle Leikvoll med deltakelse fra Norsk Romsenter ved administrerende direktør Bo Andersen, Nærings- og handelsdepartementet ved rådgiver Magnus Bjerke og EU-delegasjonen ved næringsråd Per Mannes. 

EU og den europeiske romorganisasjonen ESA utvikler et globalt jordobservasjonssystem for overvåkning av miljø og sikkerhet (GMES). Norge har vært med i utviklingsfasen av GMES-samarbeidet, både gjennom deltakelse i EUs 7. rammeprogram og deltakelse i ESA. 

Til toppen