Ønsker styrket forbrukerbeskyttelse

Europaparlamentets komité for det indre marked legger vekt på å styrke forbrukerbeskyttelsen og ønsker at Kommisjonen sikrer en effektiv integrering av forbrukerhensyn i EUs øvrige politikkområder. EU-delegasjonens konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

Europaparlamentet vedtok 9.mars en resolusjon om forbrukerbeskyttelse. Denne resolusjonen var basert på en egeninitiert rapport utarbeidet av parlamentets komité for indre marked og forbrukere (IMCO).  

Noe av det komiteen peker på i sin resolusjon er behovet for å styrke forbrukerbeskyttelsen i EU. Resolusjonen viser blant annet til at håndhevelsen av regelverket for forbrukere er langt fra ensartet, og anmoder medlemslandene om å styrke sin innsats, herunder oppretter uavhengige byråer forbrukerbeskyttelse. Komiteen ber også medlemslandene vurdere nytten av å introdusere en ordning med forbrukerombudsmann.

 

Utnytte mulighetene i det indre marked

I resolusjonen legges det vekt på forbrukerpolitikkens betydning for å sikre at borgerne utnytter de mulighetene som åpnes via det indre marked, ikke minst i en økonomisk krisetid.

Resolusjonen legger også vekt på at en må sikre en effektiv integrasjon av forbrukerhensyn i EUs øvrige politikkområder, og at dette inkluderes i konsekvensutredingene, samt at Kommisjonen utarbeider årlige rapporter om dette. Kommissær for helse og forbrukerbeskyttelse John Dalli har uttalt at han vil jobber for at hensynet til forbrukere skal innarbeides i all relevant EU-politikk.

Kommisjonen og landene oppfordres også til å utvikle en kommunikasjonsstrategi for å bedre borgernes kunnskap om deres rettigheter.

 

Resultattavle for forbrukere

Flere av forslagene fra Europaparlamentet er knyttet til Kommisjonens resultattavle for forbrukere. Her foreslår parlamentet å inkludere bærekraftig utvikling, utvikle mer langsiktige indikatorer, forbedre rapporteringsrutinene blant annet for forbrukerklager, undersøke spesielt handel på tvers av grensene og man oppfordre Kommisjonen til å jobbe for ’benchmark consumer environment’ i hvert medlemsland.

 

Les mer om Kommisjonens resultattavle for forbrukere her

 

Parlamentet ber også om en oppfølging av arbeidet med Kommisjonens høringsdokument (grønnbok) om kollektiv tvisteløsning. Dette forslaget om konsekvensanalyse ble presentert for Kommisjonens ’Styre for konsekvensanalyser’ i desember. Forlaget må imidlertid sees i sammenheng med Kommisjonens generaldirektorat for konkurranses forslag om skadeserstatning som følge av brudd på EUs konkurranseregler.  Kommissær John Dalli har også lagt vekt på at disse forslag bør behandles i to parallell spor og han har uttalt at begge forslagene skal sende på separate høringer – forhåpentligvis i løpet av året. Han har også gitt uttrykk for at Kommisjonen har en mer begrenset plan om hvordan en kunne forbedre kollektiv tvisteløsning. 

 

Les Europaparlamentets resolusjon her

 

Les rapporten om forbrukerbeskyttelse her

Til toppen