Ønsker synspunkter fra norske aktører på forslagene i EU-kommisjonens nye mobilitetspakke

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Det er viktig å følge med på nye EU-initiativ innen transport. Vi støtter det overordnede målet om et grønnere og mer digitalt transportsystem. Overfor EU-systemet kommer vi til å fremme norske innspill om mobilitetspakken etter å ha vurdert forslagene. Som et ledd i utformingen av norske posisjoner ser vi gjerne at berørte aktører i Norge kommer med synspunkter på forslagene i pakken, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård.

Tekst oppdatert 9. februar 2022, blant annet med frist for å sende inn synspunkter.

EU-kommisjonen presenterte 14. desember 2021 den nye Mobilitetspakken "Efficient and green Mobility package". Alle forslagene i pakken inngår i ambisjonen til European Green Deal ("den grønne given") om å redusere utslippene fra transportsektoren med 90 prosent innen 2050. Pakken er også en del av EUs Mobilitetsstrategi, som skal bidra til å modernisere det europeiske transportsystemet.

Forslagene i den nye mobilitetspakken
Pakken består av følgende regelverksforslag og meddelelser:

1. Revisjon av forordningen om det transeuropeiske transportnettverket, TEN-T-retningslinjene, inklusive en meddelelse om TEN-Ts utvidelse til naboland

TEN-T-retningslinjene regulerer definisjoner, standarder og utstrekning av det europeiske transportnettet TEN-T. TEN-T omfatter alle transportformer og er «ryggraden» i EUs transportsystem. Forslaget til nye retningslinjer setter blant annet høyere infrastrukturstandarder for hele TEN-T nettet. Disse standardene omfatter blant annet krav til økt robusthet på grunn av klimaendringer og miljøanalyser i forbindelse med infrastrukturprosjekter. Forslaget til reviderte retningslinjer skal bidra til å nå målene som er satt for reduksjon av klimautslipp, knytte regioner og land bedre sammen og til å få et smart og brukervennlig transportsystem for alle.

2. Revisjon av ITS-direktivet om intelligente transportsystemer i veitransporten

Revisjonen inneholder blant annet forslag til utvidelse av direktivets virkeområde. Dette betyr at Kommisjonen også får en utvidet rett til å vedta standarder knyttet til multimodal informasjon, sanntids trafikkinformasjon, reservasjon og billettering, kommunikasjon mellom kjøretøy og infrastruktur, og autonom mobilitet.

3. Revisjon av strategien om bymobilitet, inklusive nye retningslinjer om slik mobilitet

Ny strategi inneholder mer ambisiøse tiltak tak for å etablere klimanøytrale byer, krav til bærekraftige mobilitetsplaner (SUMP) i byer, veiledning om passasjertransport med drosje og veiledning om sikker mikromobilitet (elektriske sparkesykler mv.).

4. Handlingsplan om grensekryssende passasjertransport med tog

Formålet er å styrke den grensekryssende passasjertransporten. I handlingsplanen vises det til flere pågående initiativ på jernbaneområdet. Disse omfatter blant annet kommende lovforslag om multimodale digitale transporttjenester, revidert regelverk for lokførere og revisjon av retningslinjene om passasjertransport med tog.

Ønsker synspunkter
Samferdselsdepartementet mottar gjerne synspunkter fra berørte aktører på de nye forslagene, som ledd i utforming av norske posisjoner. Innspill kan sendes til postmottak@sd.dep.no. Frist for å sende inn synspunkter er 1. mars 2022.

Norske aktører oppfordres også til å svare på EUs høringer om forslagene:

Høring om reviderte TEN-T-retningslinjer

Høring om revisjon av ITS-direktivet


For flere opplysninger – se: