Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppdatering om endringer i avfallsregelverket

Av Jonas Fjeldheim Landstad, EU-delegasjonen

EU har kommet med endringsforslag til avfallsregelverket på en rekke områder, blant annet for å sikre bedre materialgjenvinning av plast. Miljøråd Jonas Landstad Fjeldheim ved EU-delegasjonen rapporterer.

EU foreslår endringer på avfallsområdet. Bilde: European Union

EU har kommet med endringsforslag til avfallsregelverket på en rekke områder, blant annet for å sikre bedre materialgjenvinning av plast. Miljøråd Jonas Landstad Fjeldheim ved EU-delegasjonen rapporterer.

EU hadde 10. september frist for høring knyttet til rammedirektivet for avfall, deponidirektivet og emballasje og emballasjeavfallsdirektivet, og både Miljødirektoratet og Oslo kommune har sendt inn høringsuttalelser. Resultatene fra høringen forventes oppsummert i en melding som kommer i tidlig 2014, som også vil inkludere forslag til tiltak. Meldingen vil så sendes til behandling i Europaparlamentet og Rådet (medlemslandene).

Videre er det gjort en vurdering av emballasje- og emballasjeavfallsdirektivet, bilopphugging, avløpsdirektivet, batteridirektivet, og PCB-direktivet, som også forventes å bli presentert i samme melding. Arbeidet med «End-of-Waste»-kriterier, definisjoner på når gjenbrukt avfall kan re-kategoriseres som et produkt, forsetter. Det ventes at biologisk nedbrytbart avfall og plastavfall vil kunne blir regulert i 2014.

Som en del av rammedirektivet for avfall skal Europakommisjonen, og i Norges tilfelle EFTAs Overvåkningsorgan (ESA), gjennomføre en vurdering av hvordan direktivet har blitt gjennomført i medlemslandene. Gjennomgangen vil også se på ordninger for produsentansvar og andre områder innen 12. desember 2014. Europakommisjonen har indikert at gjennomgangen ikke vil være en del av den bredere gjennomgangen av avfallsregelverket.

Større fokus på gjenvinning av plast
Før sommeren ble det gjennomført en vurdering av behovet for å regulere plastavfall, og Europakommisjonen har kommet med en grønnbok, det vil si et konsultasjonsdokument uten bindende forpliktelser, om en europeisk strategi for plastavfall.

Denne grønnboken var tidligere i år på høring med frist 7. juni. Foreløpige analyser av høringssvarene viser blant annet støtte til forbud mot deponering av plast, støtte for flere og bedre materialgjenvinningsmål, støtte til insentiver for leasing, støtte for tiltak knyttet til forbrukerinformasjon, støtte til insentiver for økodesign for å legge til rette for at produkter kan materialgjenvinnes, støtte for tiltak som leder til mer informasjon om miljøgifter i plast, samt støtte for en offentlig database om farlige stoffer i plast.

Vittorio Prodi, som er ansvarlig for saken i Miljøkomiteen i Europaparlamentet, har gitt uttrykk for at det er behov for å designe plastprodukter for å tilrettelegge bedre materialgjenvinning. Dette er en vugge-til-vugge tankegang, om at man må vurdere et produkt ut i fra forventet livssyklus også gjennom gjenbruksfaser. Videre ga Prodi uttrykk for å begrense bruken av farlige stoffer i plastprodukter, at plast var for verdifullt for å gå til deponi eller energigjenvinning, at det var behov for tiltak knyttet til sortering, at det må settes innsamlingsmål og at større bevissthet i befolkningen er nødvendig for å sikre nettopp bedre kildesortering, innsamling og gjenbruk.

Endringsforslag til Prodis utkast til rapport fra Miljøkomiteen hadde frist 4. oktober. 4-5. november skal Europaparlamentets miljøkomite stemme over Prodis utkast til rapport og endringsforslag, og 9. desember forventes rapporten å behandles i plenum i Europaparlamentet.

Plastposer, matavfall og marin forsøpling på agendaen
Litauen, som nå har formannskapet i Det Europeiske Råd, har sammen med Europakommisjonen ambisjoner om å regulere lette, ikke-gjenbrukbare plastposer som er et vanlig syn i europeiske dagligvareforretninger. Det forventes at Europakommisjonen vil presentere sitt forslag til regelverk innen utgangen av oktober.

Når det gjelder matavfall ble dette diskutert på et landbruks- og fiskerirådsmøte før sommeren. Der kom det frem at 2014 kan bli et europeisk år mot matavfall. Europakommisjonen arbeider med et forslag til regelverk på dette i en ekspertgruppe, og et forslag er ventet å komme i eller før 2015. Det ventes også en melding fra Europakommisjonen om bærekraftig mat i nær fremtid.

Det er også annonsert en høring om marin forsøpling, som har som formål å innhente synspunkter på tiltak som kan bli iverksatt for å takle dette problemet. Resultatene fra denne høringen vil bli brukt for å vedta et europeisk reduksjonsmål for marin forsøpling. Kommisjonens arbeidsdokument viser at det er særlig mangel på implementering av regelverk og gjennomføring av tiltak for å få bukt med marin forsøpling.

Til toppen