På agendaen for rådet for økonomi- og finansministrene i EU (Ecofin)

Reformen av tilsyn med finansmarkedene, underskuddsprosedyrer og et ”europeisk semester” i budsjettsyklusen og byrdefordeling internt i EU for finansiering av klimatiltak. Det er noen av sakene som står på agendaen til Rådet for økonomi og finansministerene i EU (Ecofin) det neste halvåret. Finansråd Kari Anita Syverud rapporterer.

Det er mange regelverksendringer innenfor finansielle tjenester på dagsorden til Ecofin (Rådet av økonomi- og finansministere i EU)  det kommende halvåret; reformen av europeisk tilsyn med finansmarkedene (hvor Rådet fortsatt er i forhandlinger med Europaparlamentet), regulering av handel med derivater (sentrale motparter), revisjon av kapitaldekningsdirektivene (CRDIV), direktivet om alternative investeringsfond, revisjon av direktivet om innskuddsgarantiordninger, konglomeratdirektivet, opprettelse av avviklingsfond for banker, krisehåndtering på tvers av landegrenser og gjennomføringsbestemmelser for direktiv om solvenskrav til forsikringsselskaper, Solvens II.

Europeisk semester
Av andre saker på Ecofins dagsorden, med unntak av skattesaker, skal formannskapet følge opp underskuddsprosedyrene. Underskuddsprosedyrene vil bli knyttet opp mot reformen av det økonomiske samarbeidet og implementeringen av Europa 2020-strategien. Man ønsker å flytte den felles diskusjonen av landenes økonomiske politikk fram i budsjettsyklusen, og Kommisjonen har foreslått et såkalt europeisk semester. Meningen er at nasjonale budsjetter skal kunne drøftes i EU før parlamentsbehandlingen, og at anbefalinger fra EU skal legges fram før vedtak finner sted. Detaljene i hvordan dette skal gjøres vil diskuteres utover høsten. Det europeiske semester skal etter planen etableres fra årsskiftet.

Forhandlinger om nasjonale målsettinger i Europa 2020
Ecofin vedtok på sitt møte 13. juni overordnede økonomiske retningslinjer under Europa 2020. Medlemslandene vil fra september av forhandle med Kommisjonen om nasjonale målsettinger under strategien. Selv om Europa 2020 er en sak som står på dagsorden for Det europeiske råd (DER), vil mye av diskusjonen foregå i Ecofin. Ecofin forventes å fatte endelige konklusjoner knyttet til Europa 2020 på Ecofinmøtet 17. november.

Budsjett, klimatiltak og indre marked
Videre skal Ecofin komme til enighet med Europaparlamentet om EUs budsjett for 2011, diskutere reformen av EUs budsjett, finne en løsning på den interne byrdefordelingen internt i EU for å finansiere klimatiltak og drøfte Kommisjonens planer for en styrking av det indre marked (Monti-rapporten).

Møteplan for høsten
Det første Ecofinmøtet under belgisk formannskap ble holdt 13. juli. Det er innkalt til et ekstraordinært møte 7. september. På dagsorden for møtet 7. september står drøftelser av det europeiske semester for budsjettbehandling, bankskatt til avviklingsfond og skatt på finanstransaksjoner.

Videre vil det bli holdt et uformelt møte 30. september, og ordinære møter 19. oktober, 17. november og 7. desember. Den 17. november vil det også avholdes et felles møte mellom Ecofin og finansministrene i EFTA.

 

Møtekalender, prioriteringer og aktuelle nyheter finnes på det belgiske formannskapets egen hjemmeside.

 

 

Til toppen