Regjeringa legg fram ny Tyskland-strategi

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Regjeringa offentleggjer sin nye Tyskland-strategi i samband med at Tysklands utanriksminister Heiko Maas kjem til Oslo i morgon 14. juni. Den førre strategien er frå 2014.

- Tyskland er eit heilt sentralt EU-land og Noregs viktigaste partnar i Europa. Det norsk-tyske forholdet er svært godt, og vi har eit omfattande samarbeid. Noreg og Tyskland har samanfallande synspunkt på svært mykje, ikkje minst vektlegginga av multilateralt samarbeid og ein regelstyrt verdsorden, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide.

Den første norske Tyskland-strategien kom i 1999. Strategien er eit verkemiddel for ei heilskapleg, strategisk og samordna norsk tilnærming til Tyskland. Formålet med oppdateringa av strategien er å bygge vidare ut samarbeidet mellom Noreg og Tyskland, basert på felles interesser og gjensidig nytte. Den nye strategien er i større grad enn før via norsk-tysk samarbeid om internasjonale spørsmål. Men strategien dekker dei fleste politikkområde, og er utarbeidd i samråd med alle relevante departement.

– Mykje har skjedd sidan 2014, spesielt i internasjonal politikk. Derfor har eg teke initiativ til oppdatering av regjeringas Tyskland-strategi, seier utanriksminister Eriksen Søreide.

Dei viktigaste måla for strategien er

  • saman med Tyskland å forsvare og styrke multilaterale institusjonar, internasjonale køyrereglar og ein friast mogleg verdshandel, og dessutan fremje demokrati, menneskerettar og rettsstatlege prinsipp, fred og tryggleik, berekraftig utvikling, klima og miljø,
  • å få størst mogleg gjennomslag for norske interesser i EU, i samråd med Tyskland,
  • å utvikle og utdjupe det tryggings- og forsvarspolitiske samarbeidet med Tyskland bilateralt, innanfor ramma av Nato og FN, og gjennom det norske samarbeidet med EU,
  • å fremje ei berekraftig forvalting av havressursane som grunnlag for ein styrkt havøkonomi gjennom dialog og samarbeid med Tyskland,
  • å støtte den norske næringslivssatsinga på den tyske marknaden gjennom rådgiving, profilering og samarbeidstiltak med næringane,
  • å halde fram med å vere ein stabil og sikker leverandør av energi til den tyske marknaden og ein viktig bidragsytar til og samarbeidspartnar for Tysklands innsats for energiomstilling og for å nå klimamåla i Europa
  • å sikre gode transportvilkår for gods og passasjerar mellom Noreg og Europa, på veg, bane og sjø, gjennom nær dialog og samarbeid med tyske styresmakter,
  • å styrke samarbeidet mellom norske og tyske universitet, høgskolar, forskingsinstitusjonar, næringslivsaktørar, forskarar og forskargrupper,
  • å auke kunnskapen om Tyskland og det tyske språket blant norske skoleelevar og studentar,
  • å fremje norsk kulturliv og norsk kulturell og kreativ næring i Tyskland.

Lenker til regjeringas Tyskland-strategi 2019: