Professor Eiliv Lund ved Universitetet i Tromsø tildeles europeisk toppstipend

Det Europeiske forskningsrådet (ERC) presenterte 5. februar listen over forskere som er blitt tildelt et stipend til støtte til de innledende fasene av kommersialisering av deres forskningsresultater. Blant mottakerne er den norske professoren Eiliv Lund.

ERC meddeler at Lund, professor ved Universitetet i Tromsø, er tildelt støtte fra ERCs støtteordning ‘Proof of Concept Grant’. Dette er et stipend som skal bidra til å gjøre gapet mellom forskning og innovasjon og anvendelse mindre, og innebærer ytterligere støtte til forskere som allerede har mottatt støtte fra ERC til grunnleggende forskning. Gjennom en slik ekstrastøtte skal forskerne kunne ta de første skrittene i retning av en markedsintroduksjon eller en samfunnsmessig anvendelse av de forskningsresultatene de er kommet frem til. Støtten kan for eksempel brukes til å avklare intellektuelle rettigheter eller til å dekke de innledende kostnadene ved å etablere en ny bedrift.  

Dette er første gang en norsk kandidat mottar et slikt stipend som tilsier en sum på 150 000 euro, eller cirka 1,3 millioner norske kroner.

ERC midler til norsk brystkreftforskning

– Stipendet skal benyttes til å videreutvikle en billig og enkel blodprøve for å påvise brystkreft hos kvinner, finansiere ekstern validering av forskningsresultater og kartlegge produktets markedspotensial samt mulighetene for videre produktutvikling og patentering, forteller Eiliv Lund.

Lund påpeker at slike midler er helt avgjørende for norsk forskning, da det finnes hull i finansieringsordningene med hensyn til kommersialisering av forskningsresultater. Han understreker også at ERCs stipender er spesielt viktig for norsk medisinsk forskning. Han mener at det til dels er flere ressurser tilgjengelige for medisinske forskere i andre europeiske land, delvis gjennom privat finansiering.

ERC-stipender er av økende betyning for norsk forskning 

Det europeiske forskningsrådet (ERC) ble etablert i 2007 som en del av EUs syvende rammeprogram for forskning (FP7), og støtter grensesprengende forskning ved forskningsfronten. Stipendene gis til enkeltforskere, og har høy prestisje.  Til dags dato har ERC gitt støtte til mer enn 4 500 forskere i ulike aldere. Under det nye EU-programmet for forskning og innovasjon – Horisont 2020 har ERC fått økt sitt budsjett betydelig, og har nå et budsjett på mer enn 13 milliarder euro som skal fordeles til lovende og ledende forskere både i og utenfor Europa. En hensikt er å trekke gode forskere til Europa. 

Nils Christian Stenseth, professor i økologi ved Universitetet i Oslo og styremedlem i ERCs vitenskapelige råd (‘Scientific Council’), påpeker at Horisont2020 i økende grad er en viktig finansieringskilde for norsk forskning.

– Siden ERC ble etablert har 50 personer tilknyttet norske forskningsinstitusjoner blitt tildelt midler av ulik art under ERC. Dette er en gledelig utvikling, sier Stenseth, men han mener likevel at Norge henter inn langt færre stipender enn det vi har potensiale for.

Norges tilknytning til ERC

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, og i alle deler av programmet, også i aktivitetene til Det europeiske forskningsrådet. For Horisont 2020 vil det norske bidraget være på omlag 17 milliarder norske kroner. Disse midlene legges til EU-budsjettet og utvider budsjettet for rammeprogrammet, også ERC. Norsk retur på investeringene i rammeprogrammet avhenger av om norske deltakere når opp i utlysningene i programmet. For ERC er det snakk om enkeltsøknader i sterk europeisk konkurranse, mens det for programmet ellers i hovedsak er krav om tverrnasjonalt samarbeid i forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Mer informasjon

Les mer om Norges forskningssamarbeid med EU

Les mer om Norges helsesamarbeid med EU

Til toppen