Rådskonklusjoner om arktiske spørsmål

Utenriksministrene vedtok i forrige uke konklusjoner vedrørende arktiske spørsmål. Inge Hausken Thygesen rapporterer.

Rådsmøtet for utenrikssaker (tidligere GAERC) vedtok 8. desember konklusjoner om den arktiske politikken i EU.

Rådets uttalelse er et svar på Kommisjonens melding (Communication) om Arktis fra høsten 2008. Kommisjonens initiativ hilses velkommen av medlemslandenes utenriksministre, samtidig som betydningen av ”å anerkjenne medlemsstatenes egne legitime interesser og rettigheter i området” understrekes.

Den aktuelle teksten anfører at EUs politikk ”skal være basert på UNCLOS og andre relevante internasjonale instrumenter”. Videre har man utelatt Kommisjonens henvisning til ”multilateral governance”, og nøyer seg nå med å si at man vil bidra til ”forsterket styring gjennom innføring av relevante avtaler, rammeverk og ordninger, og deres framtidige utvikling”.

For øvrig inneholder konklusjonene henvisinger til økt fokus på forskingssamarbeid, spesielt i forhold til klimaspørmål. På transportsiden viser man hovedsakelig til arbeidet innenfor IMO, mens det i forhold til olje og gass er tatt inn en henvisning til retninglinjene utarbeidet av Arktisk Råd tidligere i år. På fiskerisiden uttrykker Rådet støtte til et midlertidig moratorium for fangst i forhold til områder som inntil nå ikke er omfattet av noe internasjonalt ressursforvaltningssystem.

Avslutningsvis viser konklusjonene til de muligheter som ligger i det såkalte ”artiske vindu” i EUs Nordlige Dimensjon og ber om at dette kan utvikles videre, likevel slik at dobbeltarbeid innenfor rammene av Arktisk råd og Euro/Barentsrådet unngås.

Rent institusjonelt spilles ballen tilbake til Kommisjonen, som bes utvikle de aktuelle ideene og innspillene videre. Det bes om en tilstandsrapport fra dette arbeidet innen utgangen av juni 2010.

Til toppen