Rapport om EUs forsvarsministermøte

Forsvarsråd Barbro Hugaas og assisterende forsvarsråd Hans Jørgen Johansen, EU-delegasjonen

EU forsvarsministere var nylig samlet i Luxembourg for å delta på det formelle forsvarsministermøtet Foreign Affairs Council Defence (FAC Defence) og andre møter.

EU forsvarsministere var nylig samlet i Luxembourg for å delta på det formelle forsvarsministermøtet Foreign Affairs Council Defence (FAC Defence) og andre møter. Foto: UD

EU forsvarsministere var nylig samlet i Luxembourg for å delta på det formelle forsvarsministermøtet Foreign Affairs Council Defence (FAC Defence) og andre møter. Forsvarsråd Barbro Hugaas og assisterende forsvarsråd Hans Jørgen Johansen ved EU-delegasjonen rapporterer.

FAC Defence fant sted 22. og 23. april. I tillegg til dette møtet, avholdt ministrene også styremøte i Det europeiske forsvarsbyrået (European Defence Agency, EDA). De deltok samtidig på en felles middag med utenriksministrene, som var samlet til det formelle utenriksministermøtet Foreign Affairs Council (FAC).

Nedenfor følger en oppsummering av de viktigste sakene som ble diskutert.

Forberedelser til toppmøte
Forsvarsministrenes fokus var i hovedsak rettet mot forberedelsene til møtet i Det europeiske råd i desember. Møtet i desember vil fokusere på følgende tre saksområder:

a) Increase the effectiveness, visibility and impact of CSDP

b) Enhance the development of defence capabilities, og

c) Strengthen Europe’s defence industry.

Det vil i løpet av sommeren/høsten legges frem rapporter fra EU-systemet som omhandler disse saksområdene. Disse vil igjen danne grunnlaget for den videre diskusjonen frem mot møtet for stats- og regjeringssjefene i desember.

Diskusjon om EUs militære stridsgrupper
Det har over lengre tid pågått en diskusjon om innretningen på EUs militære stridsgrupper og utrykningsenheter, EU Battle Groups (EUBG). Diskusjonen under FAC Defence beveget seg langs de samme linjer som tidligere. Mye av utgangspunktet for diskusjonen er det faktum at EUBG aldri har vært benyttet i en militær operasjon siden ordningen ble etablert i 2007. Flere aktører synes å være av den oppfatning at det er nødvendig å gjøre visse justeringer i gjeldende konsept for EUBG for å gjøre dem mer anvendelige. Blant annet har det blitt vist til at EUBG synes å bli oppfattet kun som en høyintensiv stridsgruppe som bare kan opptre som en samlet enhet. Dette er imidlertid ikke den type kapasitet som først etterspørres når EU skal engasjere seg i en krisesituasjon. Man må derfor vurdere å bruke EUBG mer fleksibelt, eksempelvis ved at styrkeelementer kan brukes separat i en bredere tilnærming der også andre typer tiltak enn militære inngår.

Videre skal det vurderes å ta inn sivile kapabiliteter i EUBG, samt at gruppene bør kunne samarbeide nærmere med sivil utrykningsenheter (CRTs). EUBG bør også kunne fungere som støtte for pågående operasjoner, enten som strategisk reserve eller som en tidsavgrenset forsterkning ved behov. For øvrig bør det vurderes å bruke EUBG i mer rene humanitære operasjoner og lignende. Hvis de ikke blir brukt, vil kapasiteten trolig gradvis bli avviklet. I tillegg er det en stadig større utfordring å fylle kravet om at to stridsgrupper skal stå på beredskap hvert halvår. Det har vært flere perioder der kun én stridsgruppe har stått på beredskap. Flere peker imidlertid på den viktige rollen EUBG uansett spiller i forbindelse med transformasjon av forsvarssektoren i medlemslandene. Diskusjonen om EUBG er en del av forberedelsene til det første av de tre ovennevnte saksområdene som skal diskuteres i Det europeiske råd i desember.

Videre arbeid med forsvarspakken
Under FAC Defence orienterte også Europakommisjonen om arbeidet i Task Force Defence (TFD). TFD er etablert for å følge opp den såkalte forsvarspakken, som består av nye EU-direktiver henholdsvis for anskaffelser og leveranser av forsvarsmateriell og en strategi for forsvarsindustrien. Direktivet om forsvarsanskaffelser har til hensikt å innlemme store deler av forsvarsmateriellmarkedet i EUs indre marked. I den anledning arbeider TFD nå med en rapport med forslag til tiltak som skal støtte opp om denne prosessen. TFDs rapport vil bli lagt frem før sommerferien og vil inngå som en del av saksgrunnlaget for møtet i Det europeiske råd. Den berører i første rekke det tredje saksområdet. Slik det ser ut per i dag vil TFDs rapport fokusere på styrking av det indre markedet for forsvarsmateriell, større fokus på små og mellomstore forsvarsindustrielle bedrifter, effektivisering av energibruken innenfor forsvarssektoren, redusert gap mellom sivil og militærforskning relatert til teknologi og økt fokus på flerbruksteknologier.

Det er ellers interessant å merke seg Kommisjonens økende interesse for forsvar. Nylig fant det sted et møte mellom de to Kommisjonen og representanter fra forsvarsdepartementene i de land som deltar i kapabilitets- og industrisamarbeidet i EU - herunder også Norge, som følge av at vi deltar aktivt i samarbeidet med EDA. Forsvarsministrene fikk anledning til å fremme sine synspunkter knyttet til prosessen. Hovedinntrykket synes å være at ministrene inntok en positiv holdning til de momenter det legges opp til å omtale i ovennevnte rapport, men at man samtidig må erkjenne at forsvarsindustrien har en spesiell betydning for nasjonal sikkerhet og suverenitet og derfor ikke styres fullt og helt av tradisjonelle markedsmekanismer.

Kapabilitetssamarbeidet i EDA
Fokus under styremøtet i EDA var rettet spesielt mot andre og tredje saksområde, som nevnt over. Arbeidet med å fremme europeisk samarbeid for å utvikle kapabiliteter og tiltak for å styrke europeisk forsvarsindustri har for tiden stor politisk oppmerksomhet, og det igangsettes stadig nye initiativer. EDAs analyser i forkant av møtet slår fast at «defence expenditure in Europe is at a critical juncture». Beregninger av EU-landenes totale forsvarsutgifter viser en reduksjon fra 205 milliarder euro i 2007 til 190 milliarder euro i 2011. Det forventes at denne negative trenden fortsetter, med en antatt reduksjon på om lag 12 prosent i forsvarsutgiftene over en tiårsperiode frem til 2017.

Arbeidet med å styrke europeisk forsvarsindustri har foregått over lengre tid, nylig forsterket av økt oppmerksomhet knyttet til det nye europeiske regelverket, jf ovennevnte omtale av forsvarspakken. EDA samarbeider tett med Kommisjonen og medlemslandene om implementering og oppfølging av forsvarspakken.

Diskuterte Mali
Hovedtema under middagen med utenriksministrene var situasjonen i Mali/Sahel, med særlig vekt på sikkerhetsutfordringene i Sahel og tilstøtende regioner, samt status for EUs trenings- og opplæringsstyrke (EUTM). Det var bred enighet om at sikkerhetsutfordringene i regionen er betydelige, og at de må adresseres samlet.

Orienteringene om status for EUTM Mali viste at EU-styrken har kommet godt i gang og fungerer så langt etter planen.

Videre ga formannen i EUs militærkomité en orientering om øvrige pågående militære EU-operasjoner (Atalanta, Althea og EUTM Uganda/Somalia).  Når det gjelder EUTM Uganda/Somalia vurderes sikkerhetssituasjonen dithen at det i løpet av kort tid vil være aktuelt å flytte et mindre antall rådgivere fra Uganda til Somalia. Flytting har vært planlagt i lengre tid, og det anses å være av stor symbolsk betydning at man nå kan påbegynne denne prosessen - om enn med små skritt.

Når det gjelder Atalanta vil det igangsettes en strategisk «review» som vil fokusere på situasjonen etter 2014, og spesielt på samvirket med andre EU-engasjement i regionen. Særlig vil det legges vekt på å få til bedre samspill med den sivile operasjonen EU CAP Nestor om maritim kompetansebygging.  

Til toppen