Rapport om økonomisk utvikling

Europakommisjonen la 10. november fram sin høstrapport European Economic Forecast som n inneholder oppdatert statistikk og prognoser på en rekke områder. I tillegg til EU- og kandidatland gis det også også vurderinger av utviklingen i EFTA-landene. Finansråd Lars-Erik Østby rapporterer.

Blant områdene som dekkes i høstprognosene fra Kommisjonen er brutto nasjonalprodukt (BNP), prisutvikling, arbeidsmarked, budsjettunderskudd og gjeldsnivåer - både for eurolandene, EU samlet og for enkeltlandene. Prognosene gjelder for resten av 2011 og ut 2013. Rapporten inneholder også grundige analyser av situasjonen og utviklingen i økonomiene i EU, og  gir gode forklaringer om hva som er lagt til grunn for anslagene på de ulike områdene, og kvantifiserer også til dels bidragene fra de ulike forklaringsvariablene. I tillegg gis det vurderinger av utviklingen i kandidatlandene til EU, EFTA-landene, samt for store land utenfor EU og. Rapporten inneholder et standard tabelloppsett for viktige makroindikatorer for alle disse.

Venter ikke vekst i nærmeste kvartal
Som ventet nedjusterer Europakommisjonen sine anslag for utviklingen i BNP ytterligere sammenlignet med anslagene som ble gjort i mai i år. Dette gjelder særlig prognosene for 2012. Det ventes nå ikke vekst i det inneværende og de nærmeste kvartalene samlet sett, men Europakommisjonen tror at en vil kunne se de første tegnene til forbedring i løpet av andre halvår 2012. Her legger en også til grunn at tiltak som er satt i verk i forbindelse med gjelds- og eurokrisen har effekt. Dette vil imidlertid i så fall være en tendens til ny vekst som ikke umiddelbart vil ha særlige virkninger for sysselsettingen.

Arbeidsledighet opp mot 10 prosent
Det forventes derfor at arbeidsledigheten vil holde seg på det nåværende høye nivået på rundt 9,5 prosent i EU samlet i perioden det er gjort anslag for. Det er tatt inn et eget omfattende avsnitt om utviklingen i arbeidsmarkedene i rapporten. BNP forventes nå å øke med henholdsvis 1,5 prosent i EU27 og 1,6 prosent i eurosonen fra 2010 til 2011.

Nedjusterte vekstanslag
Ettersom veksten har stoppet helt opp mot slutten av inneværende år, og en regner med at den situasjonen vil vedvare, nedjusteres anslagene for 2012 betydelig - fra 1,9 prosent i mai til 0,6 prosent for EU27 og fra 1,8  til 0,5 prosent for eurosonen. Ettersom Kommisjonen tror på bedring fra slutten av 2012, er vekstanslaget for 2013 totalt rundt 1,5 prosent. Denne utviklingen i 2011-2013 er vesentlig svakere enn anslagene i utviklingen i verdensøkonomien samlet, som angis til 3,5-3,7 prosent for hvert av årene. De betydelige nedjusteringene for 2012 er like vel mindre enn de nedjusteringene i anslagene for EU som OECD nylig la fram. OECD nedjusterte sitt anslag for EU fra 2,0 prosent i sin forrige Economic Outlook til 0,3 prosent, i det de kaller sin referansebane (”no event”-scenario) med en gradvis forbedring gjennom 2013. OECD presiserte at usikkerheten i dette alternativet i stor grad ligger på nedsiden.

Vurdering av risiko
Rapporten fra Europakommisjonen har også et eget avsnitt som vurderer risiko i anslagene, og også her sies det at det er en betydelig nedsiderisiko - særlig knyttet til at videre finansiell uro kan få dypere og bredere effekter på realøkonomien. Det er en ikke ubetydelig risiko for nedgang i BNP samlet i EU neste år.

Prisutviklingen
Anslagene for inflasjonsutviklingen er ikke særlig endret siden rapporten i mai. Prisveksten for EU samlet anslås fremdeles å ville bli 3,0 prosent i 2011 og 2,0 prosent i 2012 - litt i overkant av anslagene for eurosonen.

Utvikling i enkeltlandene
Både Portugal og Hellas forventes å få nedgang i BNP på omkring -3 prosent i 2012, etter betydelig nedgang også i inneværende år. For Italia forentes om lag nullvekst, og både for Tyskland og Frankrike er vekstanslagene for 2012 satt ned fra ca. 2 prosent i mai til henholdsvis 0,8 og 0,6 prosent nå. De baltiske landene og Polen forventes fremdeles å kunne nå BNP-vekst neste år på fra 2,5 til 3,5 prosent, som er de høyeste anslagene for EU-landene.

Nivået for den offentlige gjelden i Hellas forventes nå å komme om opp i om lag 200 prosent av BNP allerede til neste år. Dette er en økning i anslaget på godt over 30 prosentpoeng siden den tilsvarende rapporten i mai. Også for de øvrige PIIGS-landene (Portugal, Irland, Italia, Hellas og Spania), bortsett fra Italia, antas gjeldsnivåene som andel av BNP å øke med 10-12 prosentpoeng fra 2011 til 2013. Tysklands gjeldsandel stabiliseres på ca. 80 prosent, Italias på ca. 120 prosent , mens gjeldsandelen i Frankrike anslås å ville øke fra ca. 85 prosent i inneværende år til godt over 90 prosent i 2013.

Her kan du lese den fullstendige rapporten og prognosene fra Kommisjonen.

Til toppen