Konkurransekraft i landbruksbasert matnæring

Høynivågruppen som blir ledet av visepresident i Kommisjonen, Günter Verheugen (DG Enterprise), hadde sitt avsluttende møte 17. mars i år og ser ut til å ha blitt enige i alt 30 rekommandasjoner. Landbruksråd Bjørn Eidem rapporterer.

Vedlagt finnes listen over rekommandasjonene med korte beskrivelser og liste i norsk oversettelse, dessuten sherpaenes rapport over 77 sider.

Det vil framgå at Günter Verheugen har hatt med seg kommisjonærene Fischer Boel for jordbruk, Kuneva for forbrukere, Vassiliou for helse, dessuten landbruksministrene Danmark (Kjer Hansen), Frankrike (Barnier), Tyskland (Aigner), Bulgaria og Polen. Dessuten var andre statsråder fra Tyskland, Italia, Spania og Storbritannia representert. Toppledere fra kjente bedrifter var representert, bl.a. Cadbury, Danone, Nestlè, Pernod, Metro, finske Valio og danske Toms.

Høynivågruppen ble nedsatt i 2008 i kjølfar av den store konferansen om konkurransekraft i matindustrien i november 2007. Kommentatorer i Brussel mener at landbruksorganisasjonene Copa-Cogeca kommer til å støtte rapporten og oppmuntre til konkret iverksetting av de ulike punktene. Men organisasjonene skal være skuffet over at problemene knyttet til sterke prisfluktuasjoner ikke er behandlet i rapporten.

Høynivågruppen selv understreker at den ønsker at dens bidrag skal oppfattes som framtidsrettet og helhetstenkende (holistic). Det er tale om 30 nummererte rekommandasjoner under kategorititlene:

§ Jordbruks- og miljøpolitikk
§ Det indre marked for mat
§ Matvarekjedens funksjon
§ Forskning og innovasjon
§ Handel og eksport

Det er klart at anbefalningene dekker en bred sammenfatning av virkemidler på mange områder og er i den egenskap imponerende. Mye er imidlertid gammelt stoff. Noe er også nytt, bl.a. problematiseringen av private-label-strategier og markedsmaktforhold i rekommandasjonene 15 og 16.

Det blir spennende å se hvordan rapportene presenteres og deretter hvordan arbeidet med implementering angripes. Kommisjonen ved DG Agri sa i januar at Høynivågruppens rekommendasjoner vil inngå i grunnlaget for konkrete tiltak som ble bebudet mot slutten av 2009. Sett fra norske myndigheter, jordbruk og matvarenæring forøvrig vil det være en rekke relevante punkter, og noen irrelevante. 

Nedenfor rekommandasjonene en for en.

Rekommandasjon (R) no1: Sikre helhetstenkning i matvarekjeden på en måte som tar både tilbuds- og etterspørselsiden i betraktning og tenker generell bærekraftig konkurransekraft fra jord til bord på en sammenhengende og konsistent måte.

Jordbruks- og miljøpolitikk

R no 2: Fortsatt støtte til en mer markedsorientert jordbrukspolitikk i EU
R no 3: Tilstrekkelig tilbud av konkurransedyktig prisede råvarer
R no 4: Utforming av miljømessig bærekraftig næringspolitikk for å minimere kostnader og maksimere muligheter for europeisk landbruksbasert matindustri
R no 5: Fremme energieffektivitet for europeisk landbruksbasert matnæring

Det indre marked for mat

R no 6: Fremme høy kvalitet og omfattende konsekvensanalyse i europeisk virkemiddelbruk
R no 7: Fortsatt harmonisert tolkning og gjennomføring av europeisk matlovgivning
R no 8: Effektive godkjenningsprosedyrer for “novel foods”
R no 9: Forbedre systemet for å håndtere hendelser [incidents]

Matvarekjedens funksjon

R no 10: Bedre støtte til SMB for styrket entreprenørskap
R no 11: Bedre tilgang for SMB til kurant finansiering
R no 12: Enklere tilgang til programmer med finansiering av forskning
R no 13: Fremme SMB adgang til verdensmarkeder for matnæringens SMB
R no 14: Støtte matnæringens SMB-ers adgang til markedskanalene for mat
R no 15: Sikre optimal funksjon i hele matverdikjeden ved å ta for seg relasjonene mellom aktørene 
R no 16: Granske effekten av “private labels” på europeisk matindustris konkurransekraft
R no 17: Øke matindustriens attraktivitet
R no 18: Etablere en komité for samfunnsdialog i matnæringen
R no 19: Fremme bedre anvendelse av IKT i bransjen
R no 20: Fremme klarhet og sammenheng i forbrukerinformasjon
                                                                                 
Forskning og innovasjon

R no 21: Bedre forskning og innovasjonsinnsats
R no 22: Bedre anvendelse av europeisk forsknings- og innovasjonspolitikk
R no 23: Støtte utvikling av ny matteknologi

Handel og eksport

R no 24: Søke målet om å nå en balansert avtale i WTO
R no 25: Gripe markedsmuligheter gjennom bilaterale handelsforhandlinger
R no 26: Styrket arbeid for matstandarder (sps, codex, etc) i internasjonal handel
R no 27: Styrke respekten for immaterielle rettigheter i tredjeland
R no 28: Bedre definering av posisjonering i globale markeder og forbedret støtte til eksportbedrifter
R no 29: Forenkle tollprosedyrer
R no 30: Fremme sektorspesifikk tilnærming til opprinnelsesregler

 

Til toppen