Regjeringen foreslår nytt system for finansiering av offentlig infrastruktur ved boligbygging

— Regjeringen har gjennom mange år jobbet for å gjøre det enklere og billigere å bygge boliger, slik at vi kan møte befolkningsveksten og dempe boligprisveksten. Vi foreslår nå endringer i plan- og bygningsloven som vil gi et mer forutsigbart finansieringssystem for kommuner og utbyggere, og dermed enda mer fortgang i boligbyggingen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Endringene i plan- og bygningsloven som nå sendes på høring skal gjøre det enklere å planlegge og gjennomføre fortetting og transformasjon av større områder i byer og tettsteder. Både kommuner og utbyggere vil få tydeligere kjøreregler å forholde seg til ved at kommunene får adgang til å bruke en såkalt områdemodell når de vedtar reguleringsplanen.

Områdemodellen skal bidra til:

  • mer effektiv gjennomføring av arealplaner som vil gi flere boliger raskere
  • mer forutsigbarhet for utbyggere og kommuner, ved at de tidlig i planprosessen får vite hva den enkelte grunneier skal bidra med av finansiering av helt nødvendig infrastruktur som veier, torg, parker, vann og avløp
  • at utbyggere ikke betaler for mer enn det de faktisk bruker denne infrastrukturen. For eksempel skal ikke utbygger betale for mer av veien enn for den andelen av trafikken som beregnes å gå til og fra eiendommen.

Ved bruk av områdemodeller må alle som skal bygge i området være med på å betale for den delen av infrastrukturen de belaster.

— Det gir en mer rettferdig fordeling enn vi har i dagens system. Når alle utbyggere må bidra, vil det ikke lenge lønne seg å utsette byggingen i håp om å bli "gratispassasjer", sier Astrup.

Modellen vil blant annet sette konkrete rammer for hva slags infrastrukturbehov kommunene kan kreve at utbyggere bidrar til, og hva slags behov som ikke utløses av selve prosjektet og som kommunene dermed må finansiere på egen hånd. Kommunene kan for eksempel ikke ta seg betalt for sosial infrastruktur som skoler og barnehager. Dette vil gi mer åpenhet om kostnadsfordelingen og større forutsigbarhet for både kommuner og utbyggere.

I forslaget videreføres også dagens regler om utbyggingsavtaler som et alternativ til områdemodell, men med noen språklige endringer og presiseringer.

Kommunal- og moderniseringsdepartmentets pressetelefon: 22 24 25 00