Tilleggsnummer til statsbudsjettet 2022

Regjeringen styrker føringstilskuddet med 3 millioner

Regjeringen foreslår å styrke næringstiltak i fiskeriene i 2022 med 3 millioner kroner, og vil sette av totalt 15 millioner kroner. Pengene skal bidra til utvikling og økt lønnsomhet for fiskeri- og fangstnæringen, og brukes på tiltak som føringstilskudd, tilskudd til selfangst og ordningen med garantilott for fiskere.

– Regjeringen vil ha en variert og bærekraftig fiskeflåte for å sikre trygge helårige arbeidsplasser og bosettingen i kystsamfunnene. Vi vært tydelige på at vi skal styrke ordningen med føringstilskudd, derfor stanser vi kuttforslaget til den forrige regjeringen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

I Solberg-regjeringens budsjett ble det foreslått å sette av 12 millioner kroner i næringstiltak, en nedgang på 3 millioner kroner. Støre-regjeringen foreslår nå å reversere kuttet, og holder føringstilskuddet på dagens nivå.

Om føringstilskuddet

Føringstilskuddet er en fraktstøtte som har vært bevilget over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett siden 2005, da hovedavtalen mellom staten og Norges Fiskarlag ble avviklet.

Formålet med føringstilskuddet er å bidra til å opprettholde en desentralisert mottaksstruktur, slik at den minste flåten kan levere fangstene i sine nærområder.

Føringstilskuddet er den største ordningen som dekkes innenfor budsjettposten næringstiltak i fiskeriene.