Regjeringens abortutvalg er oppnevnt

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Det offentlige utvalget som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder er oppnevnt. Arbeidet skal resultere i en offentlig utredning (NOU), som skal være klar om halvannet år.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass et bredt sammensatt utvalg med relevant kompetanse og representanter fra hele landet. Gjennom dette arbeidet vil vi vi få en grundig gjennomgang av abortloven, noe vi mener er viktig, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Utvalget består av 13 personer med kompetanse innen blant annet jus, etikk og undersøkelse og oppfølging i svangerskapet.  

– Både helsesykepleier, jordmor, fastlege og jurister er representert i utvalget, og det er et godt utgangspunkt. Jeg var opptatt av å få med ulike deler av tjenesten i arbeidet, og er sikker på at utvalget vil gi oss et solid og nyttig kunnskapsgrunnlag, sier Kjerkol.

Bredt sammensatt utvalg   

Regjeringen inviterte en rekke relevante aktører til å foreslå medlemmer til utvalget, og mottok mange forslag. Følgende personer er nå oppnevnt:

 • Kari Sønderland, jurist. Tidligere ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo (leder)
 • Astrid Grydeland Ersvik, helsesykepleier. Seniorrådgiver i Fag- og helsepolitisk avdeling i Norsk sykepleierforbund, Kristiansund
 • Berge Solberg, professor i medisinsk etikk, institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, Trondheim
 • Birgitte Heiberg Kahrs, fostermedisiner. Overlege ved St. Olavs Hospital og førsteamanuensis ved institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU,  Trondheim
 • Claus Andreas Klingenberg, seksjonsoverlege ved nyfødtintensivavdelingen og professor ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
 • Elham Baghestan, overlege på Haukeland universitetssykehus, spesialist i gynekologi og obstetrikk, førsteamanuensis ved universitetet i Bergen, Bergen
 • Karl Harald Søvig, jurist med doktorgrad i helserett. Professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen
 • Kristin Holanger Bodenstein, nestleder i Jordmorforbundet, Arendal
 • Marte Kvittum Tangen, fastlege. Spesialist i allmennmedisin, leder av Norsk allmennmedisinsk forening, Tynset
 • Morten Magelssen, førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Professor II i bioetikk ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, Oslo
 • Nina Lem Samuelsen, helseforetaksjurist i Helse Bergen, Bergen
 • Ståle Onsgård Sagabråten, fastlege, spesialist i allmennmedisin, Nesbyen
 • Tilde Broch Østborg, lege i spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer, overlege ved Stavanger universitetssjukehus, ph.d, Stavanger

Regjeringen har tidligere besluttet følgende mandat for utvalget: 

Utvalget bes gjennomgå bestemmelser i lov om svangerskapsavbrudd og vurdere alternativer til dagens abortnemnder.

Utvalget skal innhente kunnskap om og vurdere rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer svangerskapsavbrudd, samt oppfølgingen av kvinner som tar abort. Dagens organisering av tilbudet bør også vurderes.

I tillegg bør utvalget sammenligne praksis for nemnder og oppfølging, med andre nordiske land.

Utvalget skal vurdere et alternativ til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides.

Utvalget kan forslå endringer i praktisering, lov og forskrift som følge av sine anbefalinger. Utvalget må også vurdere reglene om fosterantallsreduksjoner.

Følgende føringer skal legges til grunn for utvalgets arbeid:

 • Samfunnet skal så langt som råd sikre alle barn betingelser for en trygg oppvekst. Samfunnet skal sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskap om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging, slik at antall svangerskapsavbrudd blir lavest mulig.

 • Er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig, skal tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis.

 • Medfører svangerskapet overhengende fare for kvinnens liv eller helse, kan det avbrytes uten hensyn til bestemmelsene i loven.

 • Helsepersonell skal fortsatt ha rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner mot å utføre eller assistere ved svangerskapsavbrudd.