Rumensk kommissær-kandidat høster lovord

Dacian Ciolos blir ny EU-kommissær for jordbruk etter vellykket høring i Europaparlamentet. Hvem er han? Hva vil han? Bjørn Eidem rapporterer om høringen og kommissæren.

Dacian Ciolos [utt: dasjan tsjålåsj] ble fredag 15 underkastet høring i Europaparlamentet i forbindelse med at han er foreslått som ny kommissær for jordbrukssaker i Barroso II, som etter planen tiltrer 1. februar 2010.

Ciolos framsto som en saklig, sympatisk og faglig sterk person og svarte nøkternt og overbevisende på alle spørsmål fra parlamentet. Han karakteriserte seg selv som tihenger av en ambisiøs felles jordbrukspolitikk og som en reformator som skal finne løsninger i samsvar tidens utfordringer. ”Å legge til rette for en ny formulering av CAP etter 2013 er min viktigste oppgave”, sier han. Ved avslutningen av seansen høstet han sterk applaus og rosende omtale fra møteleder Paolo De Castro, som er leder for parlamentets jordbrukskomité.

Hvem er Dacian Ciolos?
Dacian Ciolos kommer bl.a. fra jobben som landbruksminister i Romania. Han gikk av i desember 2008 i forbindelse med regjeringsskiftet. Ciolos er ikke partipolitisk profilert og han var rekruttert til statsrådsposten som jordbruksfagmann. I 2009 har han hatt en stilling i DG Agri.

Ciolos er født i 1969 og fyller følgelig 41 år i 2010. Han var ca 20 år da ”muren” falt og hele hans voksne erfaring er med det ”frie” Romania. Før dagens høring var det kjent at han har utdanning som "landbruksingeniør" fra Universitetet i Cluj, som vel tilsvarer sivilagronom på en av de driftsorienterte linjene ved gamle NLH. Etter endt studium i Romania, studerte han landbruksfag ved Ecole Nationale Supérieure Agronomique i Rennes og ved Université de Montpellier.

Han skal ha hatt et hjerte for økologisk jordbruk, og har jobbet vel 1 år på økologiske gårdsbruk i Frankrike. Han er også fransk gift og snakker fransk hjemme. Under høringen brukte han, i tillegg til rumensk og fransk, også engelsk som han behersker godt. Han har hatt to perioder som trainee i DG Agri, og møtte sin kone der da de begge var traineer.

Han har omtalt Frankrike som sitt andre fedreland og Frankrike har aktivt arbeidet for å få ham i stillingen som landbrukskommissær. Hans nære forhold til Frankrike har gjort at avreguleringstilhengerne i EU har vært forbeholdne til Ciolos kandidatur og Barroso måtte til å begynne med understreke at han var overbevist om at Ciolos er tilhenger av et "modern concept" for EUs landbruk.

Det ble i en innledende fase brukt mot Ciolos at han er rumener og at hans hjemland har hatt store problemer med å handtere EU-pengene på en akseptabel måte de første årene av sitt medlemskap. Det har også vært generell fokus på den angivelig utbredte korrupsjonen i hans hjemland. Ciolos er imidlertid uten noen som helst ripe i lakken på dette plan. Han har et renommé som ukorrupt med høy integritet og han har bred støtte fra hjemlandet.    

Hva vil Dacian Ciolos?
Ciolos erklærer seg som tilhenger av en ambisiøs felles jordbrukspolitikk i EU. Han ønsker å beholde en basis inntekstgaranti for bønder i form av direkte enkeltbrukstøtte. Han ønsker også å beholde markedsregulering, særlig med sikte på å avdempe inntektskriser ifm prisfluktuasjoner. Han er for eksempel positiv til å se på muligheten av å etablere et inntektsforsikringsfond. Men han er samtidig klar på at han ikke vil tilbake til fortiden.

I forhold til produksjonskvoter på melk er han tydelig: ”Det er besluttet utfaset etter 2013 og hører dermed fortiden til”. Han ser også behov for å fornye landbrukspolitikken, men han understreker at det ikke betyr at den skal bli mindre ambisiøs. Det som gjelder er å finne nye og mer effektive virkemidler for å nå de målene det er enighet om. Når det gjelder direktestøtten sier Ciolos at det er nødvendig å bevege seg bort fra den historiske modellen i retning av en mer balansert, fair og gjennomsiktig modell. På spørsmål om hvordan dette konkret skal gjøres understreker han, som riktig er under en høring i parlamentet før han tiltrer, at det skal bli resultatet av en politisk prosess som skal foregå i samspill med parlamentet og medlemslandene.

Han understreker også at han ser sin viktigste oppgave som framtidig kommissær å legge til rette for den nye CAP etter 2013. Han lover at et omfattende diskusjonsgrunnlag for den kommende reformen skal foreligge fra Kommisjonen i løpet av 2010. 

Når det gjelder markedsfunksjon og forholdene mellom aktørene i verdikjeden for mat sier han at han tror en atferdskodeks (etter britisk mønster?) kan være en vei å gå, og han mener at det er viktig å sikre at merverdien blir rimelig fordelt mellom aktørene.

Ciolos mener at bygdeutvikling og pilar 2s virkemidler bør forbli innenfor det landbrukspolitiske virkemiddelapparatet, men han ser samtidig et potensial for mer samarbeid med regional- og ”cohesion”-politikken, og nevnte i denne sammenheng bl.a. cluster-tenkning, nettverk og partnerskapsavtaler som interessant. Han er entusiastisk til mulighetene som pilar2 innebærer for mindre bruk og for å utnytte lokale markeder bedre, ikke minst i vanskeligstilte områder.

På spørsmål om han så for seg at jordbrukspolitikken får mindre relativ andel av EU-budsjettene etter hvert var han klar på at det er hans oppgave å argumentere for et høyt ambisjonsnivå i jordbrukspolitikken og at finansieringen må gjenspeile ambisjonene. En av spørsmålsstillerne antydet at Mariann Fischer Boel har stått for en linje der landbruksstøtten reduseres gradvis. Ciolos tok avstand fra dette synet og mente at moduleringen som hun har gjennomført ganske riktig hadde redusert enkeltbrukstøtten, men en tilsvarende styrking og utvidelse av pilar2 hadde funnet sted.

Kabinettet tar form
Det er kjent at Ciolos velger seg Georg Haüsler som kabinettsjef. Han kommer fra stillingen som ”Head of Unit”  i avdelingen for finans og administrasjon i DG Agri, med bl.a. ansvar for kontakten med EU-revisjonen. Haüsler er østerriker og tidligere generalsekretær i organisasjonen for unge bønder i EU: CEJA. Portugisiske Jaime Silva blir sentral rådgiver. Andre medlemmer av kabinettet blir Yves Madre som er landbruksråd ved den franske delegasjonen, Ionel Sorin Moisa som er rumener og som nå arbeider i DG Tren, Andrzej Dycha fra Polen og tyske Ico von Wedel.

Til toppen