Samarbeider om flere el-biler

Sammen med åtte andre byer i Europa deltar Oslo kommune i et prosjekt som har som mål å øke bruken av el-biler i hovedstaden. Prosjektet er støttet av EUs program for bærekraftig byutvikling, URBACT.

Programmet har som mål bidra til at små og store europeiske byer sammen kan utvikle løsninger på felles urbane utfordringer de står overfor i dag. Programmet bidrar også til erfaringesutveksling om bærekraftig byutvikling. Totalt er det 300 byer fra 29 europeiske land deltar i URBACT. Notodden og Oslo er to norske kommuner som deltar i URBACT II-programmet.

Norske prosjektdeltagere i URBACT kan få inntil 50 prosent støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet. Det resterende må deltagerne finansiere på regionalt eller lokalt nivå.

- Norske aktører søker samarbeid fordi de ikke er alene om en utfordring eller ikke har alle virkemidlene selv. Det å sette lokale aktiviteter inn i en større kontekst kan også bidra til å øke kvaliteten på prosjektet, sier Ingebjørg Fiskum, seniorrådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet.

Like utfordringer, ulike erfaringer
Programmet baserer seg på prosjektsamarbeid med 8 til 12 partnere i minst tre forskjellige land. Dette er med på å skape en tverrgående erfaringsutvekling med partnere som har like utfordringer, men ulike erfaringer. Det er to overordnede satsninger programmet fokuserer på; byer som motor for økonomisk vekst og attraktive byer.

Eksempler på tema som er dekket i programmet er entreprenørskap, sosial integrasjon, miljø og styringsspørsmål. I tillegg til det arbeidet som gjøres i den europeiske prosjektgruppa, er det også mye aktivitet på lokalt nivå.

Hver prosjektdeltager skal sette ned en lokal støttegruppe. Hensikten er å aktivisere de aktørene som har eierskap til det prosjektets tema og som bør delta i å finne løsninger på utfordringene de skal jobbe med.  Det er som oftest kommuner som er hovedaktører i nettverkene, sier Fiskum. Støttegruppene skal utarbeide handlingsplaner, som skal implementeres lokalt.

Lettere med el-bil i Oslo
Notodden og Oslo kommune er de eneste to norske deltagerne i URBACT. Nettverkene de deltar i jobber med demografiske utfordringer og tilrettelegging for økt bruk av el-biler i hovedstaden. Prosjektene avsluttes i løpet av 2012. 

Oslo kommune ved Bymiljøetaten deltar i nettverket EVUE (Electric Vehicles in Urban Europe). Prosjektet har som mål til å bidra til å nå EUs mål om bedre luftkvalitet og miljø. Den lokale støttegruppen etablert som følge av Oslo kommunes deltagelse i URBACT har bidratt til bedre dialog med interessenter og samarbeidspartnere blant annet om brukernes ønsker og behov. Siden prosjektstart juni 2010 har Oslo bygd ut en bedre infrastruktur for bruk av el-bil, og i 2012 har Oslo et budsjett for ytterligere 100 nye ladepunkter i kommunen.

Oslo deltar i nettverk med aktører fra Portugal, Polen, Tyskland, Storbritannia, Spania, Sverige, Romania og Hellas.

 

 


Foto: Trafikketaten Oslo Kommune

Demografiske endringer
Notodden er aktiv i OP-ACT-prosjektet (Options of Actions), der de jobber med utfordringer knyttet til industrinedbygging. Med utflytting og økende levealder samt færre fødsler må små og mellomstore byer foreta strategiske endringer for å skape attraktive bo- og arbeidsforhold for innbyggerne. OP-ACT adresserer problemstillinger Notodden uansett ville jobbet, også uten URBACT. I tillegg til URBACT deltar Notodden i Trans In Form (Østersjøprogrammet) og PURR (Potential of Rural Regions). Trans in Form og PURR har som mål å introdusere konkurransedyktige utbyggingsløsninger for landlige regioner, mindre tettsteder og byer. Det vil øke bevisstheten blant både politikere og innbyggere om regional attraktivitet og potensiale.

De elleve partnerne som er med i prosjektet har blant annet jobbet med image og fortellinger som grunnlag for sosial inkludering. En milepælsrapport peker på betydningen av å involvere innbyggerne når et steds image skal defineres.

Hvis ikke innbyggerne selv tror på budskapet, mister kommunen de aller beste salgsagentene, sier Fiskum.

Fiskum understreker mulighetene som ligger i å delta i europeiske samarbeidsprogram som URBACT.

-Vi håper på flere norske deltagere i URBACT-programmet, etter siste utlysning som har frist nå 15. mars, avslutter Fiskum.

Til toppen