Samferdselsminister Solvik-Olsen talte på NHOs årskonferanse

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- God infrastruktur gjør verden litt mindre og dagen litt lengre. Vi skal bygge landet slik at reisehverdagen blir enklere og næringslivet og arbeidstakere kobles bedre. Slik kan infrastrukturen bidra til at vi bygger sterkere næringsklynger og øker landets konkurranseevne.

Samferdselsministeren taler på NHOs årskonferanseDet var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hovedbudskap i talen han holdt ved NHOs årskonferanse i Oslo i dag.

Her er en gjengivelse av talen.

Vedlikeholde bedre

For å nå våre mål må vi både øke vedlikeholdet og bygge nytt. Næringslivet og innbyggerne må stole på at infrastrukturen fungerer hver dag. Kansellerte togavganger og stengte veier skaper problemer i hverdagen, og påvirker folks valg og forventninger. Mer gods må gå på jernbane og i nærskipsfart. Næringslivet må stole på at togene går og er i rute. Kollektivreisende må være trygge på at en forsinket buss ikke strammer tidsklemma ytterligere til.

Regjeringen har derfor kraftig økt satsingen på vedlikehold. Både for vei og jernbane vil vedlikeholdsetterslepet i 2015 reduseres, for første gang på mange tiår. Mer vedlikehold er riktig. I det lange løp lønner det seg å ta vare på det vi har. Vi må slutte å spare oss til fant.

Altfor mange jernbaneavganger har blitt innstilt fordi infrastrukturen ikke holder mål. For jobbpendleren skaper det irritasjon. For næringslivet betyr det at godstransporten flyttes over til lastebiler, det motsatte av hva man ønsker politisk. Når jernbanen igjen blir forutsigbar og pålitelig, da først kan vi snakke troverdig om at godstransporten skal flyttes fra vei til jernbane.

Vedlikeholdssatsingen vil fortsette de neste årene. Vi har opprettet et infrastrukturfond, hvor avkastingen kanaliseres til vedlikehold. Fondet allerede har fått tilført 70 milliarder kroner. Det gir en forutsigbar vekst for de kommende år.

Bygge nytt

Ny vei og jernbane kan øke kapasiteten eller kutte reisetid, og dermed skape et bedre reisetilbud. Inn mot de store byene må vi øke infrastrukturens kapasitet. Mellom regionene må vi rette ut veistrekninger. En tunnel eller bru kan kutte reisetiden betydelig og endre mentale sperrer for hvordan folk tenker om sin region. Dobbeltspor på jernbanen kan kraftig øke kapasiteten inn mot byene og gjøre toget til et mer attraktivt reisemiddel. En fil til på veien kan gi bussen bedre fremkommelighet.

Folk flest må vite at de kan planlegge dagen – da må kollektivløsningene være forutsigbare og effektive. Derfor har regjeringen kraftig økt bevilgningene til planlegging av ny vei og jernbane, og vi forplikter staten til tettere samarbeid med lokale myndigheter om utbygging av kollektiv infrastruktur og effektiv arealplanlegging rundt kollektivknutepunktene.

God infrastruktur handler om trafikksikkerhet. Hvert år dør det mellom 150 og 200 mennesker på norske veier. En tragedie for dem som blir berørt. Bedre og tryggere veier kan spare oss for sorg og savn. Det handler også om fremkommelighet. For folk flest, for næringslivet og for dem som transporterer gods på veiene. Bedre infrastruktur får ned kostnader og styrker næringslivets konkurranseevne.

Bedre infrastruktur er viktig. Men bedre informasjon til sjåfører og reisende kan bidra til mer effektiv transport. Derfor vil regjeringen satse mer på ITS – Intelligente trafikksystemer. Bedre informasjon kan påvirke reisevalgene til pendlere og godstransportører. Klarer vi å spre trafikken bedre i tid og sted, så kan vi gjøre mer effektive investeringer i samfunnet.